Uw reacties op het adviesu kunt ze nog teruglezen

Reageer op de oplossingen voor Noord

3647 keer bekeken 15 reacties

Van 7 tot 21 juni kon u in dit forum online reageren over het advies met de oplosingen voor Noord. Het reactieforum is nu gesloten.

Maikel

19-06-23 om 16:19

Geachte leden van de gemeenteraad van Zeist,

Wij, inwoners van Den Dolder, schrijven u met een dringende oproep. Ons dorp wordt, op last van het Rijk en ProRail, bedreigd door een geplande sluiting van de spoorwegovergang voor snelverkeer. Dit verbreekt de cruciale verbinding tussen de bewoners in Den Dolder Noord en Den Dolder Zuid. Dit is de gemeenschap die de lokale economie dagelijks voedt!

We begrijpen en waarderen de noodzaak van veiligheid, maar we willen de saamhorigheid en toekomst van ons dorp op nummer 1 zetten!

Onze zorg betreft niet alleen de sluiting van de spoorwegovergang, maar ook bredere vraagstukken die spelen in onze dorpse gemeenschap. We pleiten voor een holistische aanpak, rekening houdend met de (afgedwongen) afsluiting van het spoor (zonder onderbouwing dat dat de veiligheid verbetert), de (toen niet geplande) uitbreiding van de WA hoeve en de (onvoorziene) komst van de nog nieuw te ontwikkelen politieacademie. Deze zorg wordt nog groter door de berichten over onvolledige en onjuiste berichtgeving van en door de gemeente.

Het huidige plan voor een nieuwe route en verbindingsweg tussen de Nieuwe Dolderseweg en de (Oude) Dolderseweg, dwars over het historisch landgoed Den Engh, toont een eenzijdige focus op alleen een omleidingsroute, waarbij de sociale en economische gevolgen hiervan naar onze mening niet in overweging zijn genomen. Daarnaast is het een prachtig park, waarin straks heel wat oude en gezonde bomen gekapt gaan worden voor een doorgangsweg met een enorme verkeersintensiteit. In 2019 is berekend dat er 6000 auto’s per dag gebruik zouden maken van een omleiding. De komst van een nieuwe woonwijk met ongeveer 500 huizen op de WA hoeve en de bouw van de politie academie zijn daarin nog niet meegenomen. Het aantal toekomstige studenten daar schat men op 1200 en het aantal personeelsleden op 750. Het is duidelijk een veel te zware belasting voor de natuur, de vogels, hun broedplaatsen etc. De natuur mag niet wijken voor asfalt! Zeker niet in een gemeente waar het behoud van groen tot speerpunt is gemaakt.

De voorgestelde plannen hebben geleid tot een golf van afkeuring in ons dorp, met grote zorgen over de impact op onze lokale ondernemers en de bewoners van de hele Dolderseweg en Andreas Foxlaan en omgeving. Tevens is in het dorp een breed gevoel van verzet ontstaan tegen de voorgestelde verbindingsroute over het landgoed van Den Engh, dat zulke waardevolle eigenschappen bewaart, zowel natuurhistorisch als cultuurhistorisch.

Wij zijn inmiddels in een grote groep verzameld en verenigd en wij accepteren op geen enkele wijze dat dit plan van de gemeente Zeist er doorheen wordt gedrukt.

Wij vragen het College van B&W en de Gemeenteraad, die ons vertegenwoordigen als onze volksvertegenwoordigers, om samen met ons te werken aan een oplossing die de bewoners van Den Dolder, onze dorpsgemeenschap in Den Dolder en de lokale economie van Den Dolder versterkt, in plaats van verdeelt en verzwakt.

De nu voorgestelde en nog niet correct uitgewerkte oplossing is een verslechtering van de leefbaarheid in en bereikbaarheid van ons dorp Den Dolder. Daar komt nog bij dat alle , door bewoners, klankbordgroep én onafhankelijke adviseurs, voorgestelde adviezen ter verbetering van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid door de gemeente en Prorail in "de la zijn blijven liggen". 

Alleen samen kunnen we Den Dolder veiliger én levendiger maken!

Daarom dringen wij er bij u op aan om te stoppen met de planvorming rondom de verbindingsroute over Landgoed Den Engh en om deze op handen zijnde beslissing te heroverwegen.

Wij vragen u om de alternatieve voorstellen, zoals al eerder aangedragen door de Kerngroep Zuid, bewoners én onafhankelijke adviseurs, serieus tot u te nemen en om samen met ons  te werken aan een toekomstbestendige oplossing voor een verbonden en bruisend Den Dolder.

Wij kijken met vertrouwen uit naar uw steun en actie in deze heikele kwestie.

Monique

18-06-23 om 23:05

Hartelijk dank voor de plannen, en voor de mogelijkheid om hierop te reageren. Dank ook aan de dorpsgenoten, gemeente, en stakeholders die hebben bijgedragen aan deze opgave.

Relevant voor alle plannen:

-   Ik zie dit als een mooie gelegenheid om Den Dolder nog aantrekkelijker te maken. Ik had gehoopt dat de spoorwegsluiting zou worden aangegrepen om een langetermijn plan voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Den Dolder te creëren, inclusief een gezellig "hart" in het centrum. Dat is niet het geval. Hopelijk bestaat een dergelijk plan dan al, en sluiten deze plannen er op aan.

-   Wat is de aanrijtijd voor hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie) als gevolg van de voorgestelde wijzigingen? In hoeverre gaan deze erop achteruit?

-  Een bushalte in het centrum is essentieel, zowel voor minder validen (van alle leeftijden) als voor de bereikbaarheid van het spoor.

- Welke voorzieningen zijn er gemaakt voor de Kiss-and-Ride vanaf zowel noordelijke als zuidelijke kant voor bereikbaarheidvan het station?

M.b.t. Noord:

-   Is er voldoende doorstroom voorzien bij de nieuwe stoplichten om het kruispunt van de Dolderseweg met de Pleineslaan vrij te houden?

M.b.t. centrum:

Het idee van bredere stoepen, meer zitplaatsen, en meer groen in het centrum spreken mij aan. Ik heb echter de volgende bedenkingen...

-   Insteekvakken lijken mij niet veiliger noch praktischer dan de huidige vakken. In Bilthoven zorgen deze regelmatig voor (bijna) ongelukken en opstoppingen. En tegenover de Albert Heijn in Den Dolder lijdt dit ook tot vele lastige situaties.

-   Waar kan een auto keren die geen parkeerplaats vindt? Ik neem aan dat deze niet gedwongen zijn om over de Paduaweg, Tolhuislaan, Paltzerweg etc hun weg terug naar het centrum te vinden? Zo ja, kan dit ertoe leiden dat: (i) het mensen afschrikt om naar ondernemers in Den Dolder te komen, en/of (ii) men gaat parkeren in de wijk, waar er al krapte aan parkeerplaatsen is.

-   Tijdens de presentatieavond werd gezegd dat het aantal parkeerplaatsen momenteel toereikend is en gehandhaafd blijft. Hoe is het met extra aanvoer van mensen vanuit de WA Hoeve e.d.? En personen vanaf de noordzijde van Den Dolder?

-   In hoeverre kunnen ondernemers zich vinden in de vrachtwagenregeling die is voorgesteld? Deze klinkt niet praktisch. Daarbij lijdt de oplossing van 's nachts aanleveren om gemakkelijker te kunnen keren tot geluidsoverlast voor omwonenden. Het winkelgebied en omliggende straten zijn volop bewoond.

-   Ik sluit mij aan bij de uitnodiging aan de gemeente om ook de stoep, parkeerplaatsen, e.d. naast de Albert Heijn veiliger te maken voor zowel langzaam verkeer als auto's.

Ten slotte, had ik verwacht dat de voorstellen begeleid zouden worden met een berekening van het aantal & type verkeersgebruikers in omliggende straten als gevolg van de verschillende oplossingen. Het is nu moeilijk de impact van keuzes te voorzien. Er zijn modellen om dit te beramen. Dit zou alsnog erg welkom zijn om keuzes te kunnen maken.

Wat de plannen voor Zuid betreft vind ik dat deze opnieuw aan bewoners voorgelegd dienen te worden zodra de plannen helderder zijn. Bewoners hebben nu te weinig inzicht in wat er voorgesteld wordt.

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet

Martijn Smitt

16-06-23 om 22:01

In reactie op het plan Noord de volgende additionele suggesties om de leefbaarheid van de bewoners langs de N238 verder te verbeteren. Dit heeft met name verband met de enorme geluidoverlast van (te hard) rijdende auto's. Recent hebben we gemeten dat hier gemiddeld een geluidniveau van 70 dBA heerst, hetgeen ver boven de wettelijk toegestane normen komt. regelmatig meten we pieken ver daarboven. Dit vraagt om een combinatie van maatregelen:

- ter terugdringing van de geluidsoverlast van de N238 verzoeken wij de snelheid op de N238 terug te brengen naar 60 km/uur, niet alleen ter hoogte van het nieuw aan te leggen kruispunt maar ook verder naar het noorden tot en met minimaal de kruising met de Vijverhof/brandweergarage.

- additioneel verzoeken wij het asfalt te vervangen door geluidreducerend asfalt.

- tenslotte is het verreweg het beste hierop aanvullend een geluidwerende wand aan te brengen langs de route

 

Anke

15-06-23 om 20:53

De schets van de kruising oude Dolderseweg/ Pleinesweg is heel globaal. Het is niet duidelijk hoe de  routes lopen voor fietser/voetgangers en het vrachtverkeer. Het lijkt erop dat ze niet overal gescheiden rijbanen hebben, toch echt een noodzakelijke voorwaarde voor de veiligheid. Fietsers vanuit de nieuwe woonwijk moeten eerst de N238 oversteken via stoplichten en vervolgens het kruispunt met de oude Dolderseweg, zonder enige bescherming tegen het vrachtverkeer dat vanachter komt en linksaf slaat naar de Remia.  Dat is vragen om ongelukken. Het is zelfs een verslechtering in vergelijking met de huidige situatie.

Inge Meilink

15-06-23 om 7:54

Vanochtend bekeek ik via Facebook de informatievideo over het project Nieuwe Verbindingen in Den Dolder. Los van de validiteit van het besluit om de overgang af te sluiten las ik met vreugde over het plan om rond de stoplichten bij de aansluiting op de Pleineslaan een maximumsnelheid van 60 kilometer in te voeren. Mijn vraag / verzoek is om dit aan de noordkant te doen vanaf de grens van de bebouwde kom, tegenover het gebouw van de vrijwillige brandweer en de aansluiting op de Vijverhof. Dus vanaf circa 500 meter ten noorden van de nieuw geplande stoplichten. De redenen hiervoor zijn de volgende:

Bij het invoegen van verkeer vanaf de Vijverhof op de provinciale weg met een snelheid van 80 km per uur, gebeuren regelmatig ernstige ongelukken. Naast veel invoegend gemotoriseerd woon-werkverkeer vanaf de Willem Arntsz Hoeve zijn er grote aantallen wandelaars en bewoners met een beperking die hier oversteken naar de bushalte of om naar het dorp te lopen. Het zou enorm veel schelen als het verkeer hier al 60 km per uur zou rijden. Dat past ook bij een omgeving binnen de bebouwde kom. Bovendien zal het invoegend verkeer in de toekomst toenemen als de woningen op de Willem Arntsz Hoeve gebouwd zijn.

Daarnaast ligt het oude lint van het dorp vanaf dit punt tot aan de aansluiting met de Pleineslaan. De geluidsbelasting op de gevels van deze huizen piekt bij normaal verkeer elke paar minuten naar 70 dB. Als de speciale voertuigen van Defensie langsrijden (meerdere keren per week) piekt de geluidsbelasting nog veel hoger. Bewoners slapen met hun ramen dicht omdat ze anders 's ochtends vroeg gewekt worden door het spitsverkeer. Ook achter de woningen is de geluidsbelasting nog altijd 50 dB. Dit is veel te hoog. Ook hier zou het omlaag brengen van de snelheid naar max 60 km per uur passend zijn. 50 km zou overigens nog beter zijn en passend binnen de bebouwde kom. Een andere oplossing zou zijn om de geluidswerende schutting, zoals die is geplaatst bij de nieuwbouw, door te trekken tot aan het eind van de bebouwde kom. 

Ik hoop dat bovenstaande meegenomen kan worden in de plannen. We spreken hierover regelmatig met elkaar als bewoners van het oude lint en dit zou de leefbaarheid enorm vergroten.

 

Maud

14-06-23 om 18:46

Natuurlijk is 60 km over het totale traject N238 wél mogelijk, en wenselijk. Er wordt al vaak (te) hard gereden ter hoogte van alle kruisingen (WAHoeve, Fornheselaan, kruispunt Zuid) waardoor het verkeer al vaker moet vertragen ivm afslaand en indraaiend verkeer. Op het deel vd N238 ter hoogte van Bosch en Duin/voormalige vliegbasis-ingang is de verplichte snelheid onlangs al op max 50 km p/u gesteld. Voor milieu, leefbaarheid en verkeersveiligheid is max.60 km over het hele traject echt veel beter. 

Wat ik niet begrijp is dat de hoognodige herinrichting van de zeer druk geworden Pleineslaan niet meegenomen wordt. Er is zoveel sluipverkeer uit Bilthoven richting Dolders winkelcentrum (AH), verkeer dat feitelijk altijd al via Bilthoven-Noord-zelf over de Lassuslaan dan wel SoestdijksewegNoord, en de N234 en N238 zou moeten worden geleid, maar wat momenteel voor velen een te grote omweg blijkt. De Pleineslaan moet bij voorkeur écht fietsvriendelijk en autoluw worden, en alleen ter ontsluiting van de woonwijk-zelf dienen. Dit heeft denkelijk consequenties voor de wijze van aansluiting vd kruising Pleineslaan/Dolderseweg/N238. Anders wordt de Pleineslaan echt een doorgaande weg, waar het nu vaak al op lijkt, en dat moeten we niet willen van deze al zwaar belaste woonstraat. 

W

13-06-23 om 16:42

@ aart meijer. Leuk idee. Maar wat moet er dan gebeuren met de huidige winkelpanden ? Die kunnen niet omgeturnd worden tot woningen . Hoe je t ook wendt of keert. Nu moet je van noord naar zuid om boodschappen te doen en bij 🐝 jouw voorstel van zuid naar noord. Schiet niet op denk ik

Hans

13-06-23 om 12:10

Omdat sommige voetgangers en fietsers zich weinig aantrekken van een gesloten overweg, moet dan het andere verkeer omrijden. Zonder gedragsverandering lijkt het een erg ingrijpende en zinloze investering.

Fieke

13-06-23 om 11:02

Waar is de verbinding voor langzaamverkeer vanuit de WA-hoeve naar het dorp en het centrum?

Als daar straks een woonwijk is met 300 woningen, gaan die dan allemaal met hun fiets via de stoplichten de N238 oversteken?  Dus de kinderen die naar school fietsen of naar DOSC moeten allemaal een 60km weg oversteken op een gelijkvloerse kruising? Ik vind het een gemiste kans om er voor langzaamverkeer geen ongelijkvloerse kruising van te maken.

Thomas Muijsert

12-06-23 om 22:31

Duidelijk is dat voor de woningen aan de kruising noordzijde, de stikstof en geluidsproblematieken toe gaan nemen ten gevolge van de hogere verkeersbelasting, de optrekkende en afremmende auto's voor de kruising. Inmiddels is mij bekend, dat de norm van de geluidsbelasting op mijn gevel gelegen aan de N238, al overschreden is en nog verder overschreden zal worden. Dit heeft tot gevolg  dat extra geluidswerende voorzieningen, geluidswal etc. gewenst zijn om aan de geluidsnormen te voldoen. Graag zou ik willen weten welke maatregelen toegepast gaan worden om de geluidsoverlast bij "kritische woningen" terug te dringen, de geluidsnorm op de gevels die gehanteerd wordt en de technische berekeningen die inmiddels uitgevoerd zijn als toetsing van de geldende norm.

 

 

 

 

HJ Buist

12-06-23 om 16:06

De geplande voetganger/fietser overgang Pleineslaan en Dolderseweg lijkt mij niet goed gekozen. In de eerste plaats zou dit een ongelijkvloerse kruising moeten zijn om het gemotoriseerde verkeer niet teveel op te houden en de fietsers/voergangers te lang laten wachten. Echter, indien er wel voor een gelijkvloerse kruizing wordt gekozen dan is de Noordkant van de kruizing een veeel betere olek voor de kruizing. Immers, de zuidkant zal al het verkeer voor zijn kiezen krijgen dat nu moet omrijden naar het winkelcentrum en nogmaals als men terugrijdt. Door de fietsers aan de Noordlkant te houden kunnen die gelijktijdig oversteken als de auto's naar rechts afslaan richting Zeist of naar links afslaan als men terug komt uit het dorp. Bij een zuidelijke ligging moeten zowel fietsers als afslaande auto's langer wachten.

Gerda Jekel

11-06-23 om 13:21

Goed dat er bij de inrichting van het kruispunt Pleineslaan-N238 wordt gekeken naar de toekomst. Maar: toekomstbestendig = klimaatbestendig = minder verkeer. Het is hard nodig dat we vaker met het OV gaan reizen, fietsen, (elektrische) auto's delen en thuis werken. Zodat Den Dolder daadwerkelijk leefbaar blijft. Dat betekent dat er in de nabije toekomst minder verkeer over de N238 moet gaan rijden, terwijl de in het advies voorziene dubbele rijstroken per richting juist meer verkeer faciliteren. Het idee van meer meer meer verkeer is achterhaald. Eén baan per rijrichting is genoeg en dan is een rotonde, net als aan de zuidkant van Den Dolder, misschien toch een betere optie?

Verder ben ik het volkomen eens met Hans Snel dat het in het kader van milieubescherming en het voorkomen van geluidsoverlast logisch en wenselijk is om ook tussen de kruispunten op de N238 een maximale snelhied in te stellen van 60 km/uur.  

Hans Snel

09-06-23 om 21:37

Onderdeel van het plan van noord en zuid is het terugbrengen van de snelheid voor auto's op de provinciale weg ter hoogte van beide kruisingen van 80 naar 60 km per uur. Concreet betekent dit, dat automobilisten gaan afremmen, weer optrekken en weer gaan afremmen. Niet goed voor het milieu. 

Ik pleit ervoor dat de snelheid op het totale traject tussen de twee kruisingen wordt teruggebracht naar 60 km/u. Beter voor het milieu en bovendien is daarmee de wens van de aanwonenden direct vervuld, die momenteel een behoorlijke geluidsoverlast ervaren van de provincialeweg.

Tijdens de livestream heb ik de vertegenwoordiger van de provincie gevraagd wat hij van dit idee vindt. Hij sloeg het af met het argument dat dit niet te handhaven valt omdat de weg er niet op is ingericht. Dat lijkt mij een uitermate slecht argument. Hang er gewoon een flitscamera op! Er zijn in den lande veel trajecten waar je veel zachter mag rijden dan de weg aankan. Daar hangen ook camera's. Mensen die de weg niet kennen, zien hun voorgangers keurig 60 rijden en passen zich aan. Kortom het kan wel!

 

Marinus van den Brink

09-06-23 om 16:43

Prachtige plannen en de aanpassing Pleineslaan - Provinciale weg ziet er prachtig uit.

Centrum en winkeliers? Tja, ben geen fan maar idee van Aart Meijer is wel zeer origineel en efficient. Misschien toch maar eens serieus bekijken.

Aart Meijer

07-06-23 om 18:19

Ik vraag mij af waarom er zo'n complex voorstel komt over de ansluiting van wegen naar het winkelcentrum. En de kosten die dat meebrengt. Waarom wordt het winkelcentrum niet verplaats naar de Willen Arntz Hoeve. Er is nabij de fietsbrug naar de WA Hoeve ruimte genoeg om een winkelcentrum te bouwen met weinig boomkap. Aansluiting op de Dolderseweg kan makkelijk vanuit de WA Hoeve naar een rotonde ter hoogte van Pleineslaan. Volgens mij veel minder kosten en Den Dolder heeft een modern winkelcentrum. Ook handig voor toekomstige bewoners WA Hoeve.

Cookie-instellingen