Sportpark DijnselburgDigitale inloopavond

Vragen en antwoorden

Begin juli kon u op OmZeist.nl reageren op het plan voor het opknappen en opnieuw inrichten van sportpark Dijnselburg. Dit is een onderdeel van het masterplan buitensportaccommodaties. Daarnaast hebben veel Zeistenaren gereageerd via social media, de website of per e-mail. Hartelijk dank daarvoor! Het bereik op de social media was groot. Zo is het bericht op Facebook door bijna 10.000 personen bekeken en is de animatievideo ruim 5.000 keer gezien.

Maar dus ook via Omzeist.nl (waartoe de omwonenden van het sportpark per brief waren opgeroepen) hebben ons vele reacties, vragen, opmerkingen, suggesties en complimenten bereikt. We zien hier met name de bezorgdheid over de vrije recreatieruimte voor de buurt, de woningbouwplannen en de ontsluiting van de nieuwe wijk.

Vraag en antwoordlijst

Naar aanleiding van de vele reacties hebben we gekozen voor het opstellen van een vraag-en-antwoordlijst. Zo kunnen we, naast de vragen over het sportpark, ook alle andere vragen over de ontwikkelingen die in Huis ter Heide spelen beantwoorden. U kunt de vraag-en-antwoordlijst per onderwerp bekijken in het onderstaande menu.

De plannen en voorstellen tot besluitvorming worden aangevuld daar waar nodig op basis van de opmerkingen die we van u hebben ontvangen. En het is nadrukkelijk niet zo dat er nu geen mogelijkheden meer bestaan om input te leveren of vragen te stellen. Dat kan altijd! We blijven in gesprek met elkaar en ook rondom de gemeentelijke besluitvorming dit najaar bestaan mogelijkheden tot inspraak zoals de Ronde Tafel.

Het plaatsen van de concept plannen op Omzeist dient te worden gezien als een digitale inloopavond. Normaliter (vóór Corona) zouden wij een inloopavond organiseren over dit onderwerp en over de planvoornemens. Dat was dan 1 avond geweest van zo’n 2 uurtjes. Nu hebben we er als alternatief voor gekozen om ruim een week lang een platform open te stellen waar men veel informatie op kan vinden en waar men (op dit moment nog steeds!) plaats- en tijdonafhankelijk kan gaan kijken en de mogelijkheid heeft vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Het is daarnaast nadrukkelijk niet zo dat er na deze week helemaal geen mogelijkheden meer bestonden om input te leveren of vragen te stellen. Dat kan altijd en is gelukkig ook gedaan. We blijven in gesprek met elkaar en ook rondom de besluitvorming (na het reces) bestaan alle mogelijkheden zoals te doen gebruikelijk rondom gemeentelijke besluitvormingsprocessen, zoals onder meer de Ronde Tafel. 

In een relatief korte periode is er een veelheid aan gesprekken gevoerd met vooral ‘de driehoek’, waartoe door de raad in december 2019 ook is opgeroepen. Uitgangspunt was het verstrekken van duidelijke, volledige en eerlijke informatie en het zoveel als mogelijk kunnen voldoen aan eenieders wens. Deze driehoek bestaat uit:

  1. Een vertegenwoordiging van verenigingen: verschillende gesprekken, telefonische-, video- en emailcontacten tussen dec. 2019 en juli 2020. Vereniging zelf communiceert naar leden.
  2. Groene groepen: verschillende gesprekken, rondwandelingen, telefonische- en emailcontacten tussen december 2019 juli 2020.
  3. Een vertegenwoordiging van omwonenden: reeds eind 2019 is gecommuniceerd over het blijven van SV Zeist en het aankomende onderzoek en planvorming tot het opknappen van het sportpark. Vervolgens is er vanaf (de eerste keer januari 2020) voor gekozen om het gespreksonderwerp ‘sport’ mee te nemen als vast agendapunt bij de (bestuurlijke) gesprekken die structureel worden gevoerd met de BBVH in het kader van de verschillende projecten die rondom Huis ter Heide momenteel spelen. Net als bij alle andere stakeholders is geluisterd naar wensen en zijn deze zoveel als mogelijk meegenomen en verwerkt in de plannen zoals ze nu voorliggen. Voorbeelden daarvan zijn het toevoegen van speelvoorzieningen, meer aandacht voor groen, een beweegrondje en het schrappen van een mountainbikeroute. Ook heeft het bijgedragen aan het uiteindelijke compromis tussen belanghebbenden waarin HSV Phoenix kiest voor 2 softbalvelden en niet voor een honkbalveld en een softbalveld.
     

Het sociaal veilig maken van het gebied is een belangrijk aandachtspunt. Het idee is een lichtplan op te stellen om de veiligheid van gehele routing te bevorderen. Hierbij houden we rekening met de natuur en de omgeving. Een mogelijke oplossing is verlichting welke aan gaat bij beweging.

Ja. Het toekomstbestendig maken van sportparken en clusteren en mogelijk maken van samenwerking is een onderdeel van het masterplan. De gedachte uit het masterplan 2017 was gebaseerd op verhuizing van SV Zeist naar De Noordweg. Alléén als deze doorgang zou vinden (en dit moest nog onderzocht worden op haalbaarheid) zou het sportpark zonder SV Zeist een andere functie krijgen, meer een voor “ongeorganiseerd gebruik, dagrecreatie en verblijfsrecreatie”. De verhuizing naar de Noordweg is onhaalbaar gebleken. 

In de vraagstelling(en) wordt daarbij vaak verwezen naar een opdracht die is gegeven door de Gemeenteraad op 15 juli 2008. Bij amendement is er toen als aandachtspunt (Randvoorwaarde 6 in PvE) opgenomen: “het behoud van recreatieve voorzieningen voor bewoners van de wijk”. In het Programma van Eisen (in 2009 door bewoners opgesteld) zijn vervolgens uitgangspunten opgenomen over het uiterlijk van de wijk. Veel groen, inpassing in het landschap, behoud van het historische Kerkepad en ruimte voor recreatief gebruik. Bij de actualisatie hiervan in het voorjaar van 2019 zijn deze uitgangspunten herijkt, waarbij “behoud van groen en recreatie” als belangrijke punten naar voren zijn gekomen. Daarom zetten we in deze planvorming ook in op het extra toevoegen van groen en worden er mogelijkheden geboden voor sporten, bewegen, recreatie en ontmoeting. Een voorbeeld hiervan is een wandelrondje door de nieuwe wijk én het groen. 

Met het (ook) voor voetbalwedstrijden geschikt maken van het betreffende veld worden de recreatieve gebruiksmogelijkheden inderdaad ingeperkt. Maar de sportvelden zijn straks openbaar toegankelijk. Voor het voetbal geldt dat wedstrijden en trainingen vooral plaatsvinden op het kunstgras hoofdveld van SV Zeist. Op het 2e veld worden alleen de trainingen en wedstrijden gepland die gelijktijdig plaatsvinden met gebruik van het hoofdveld. Hierbuiten is er dus ruimte voor de buurt. Ditzelfde geldt overigens ook voor de softbalvelden, die vaak beschikbaar zullen zijn. Ook komt er een beweegplein. We streven naar een (uitnodigend) open karakter van het sportpark met veel ruimte om naast het sporten, ook te ontmoeten en ontspannen.

Er zijn diverse plaatsen waar kan worden gewandeld met de hond. Er is een doorgaand beweegrondje, maar ook bijvoorbeeld de groenstrook ten oosten van het plangebied (die 200m lang is en 20 tot 30 meter breed) is beschikbaar. Aanvullend kan ook het naastgelegen ‘politiehondenveld’ (1.000 m2) –dat slechts twee dagdelen in gebruik is bij de betreffende vereniging- prima door de buurt worden gebruikt worden voor recreatieve doeleinden, maar ook als hondenlosloopveld. 

We willen het sportpark een openbaar karakter te geven: ook in de uitstraling. Er wordt zo veel mogelijk de verbinding gezocht met de omgeving. Dit zal straks met de komst van een nieuwe woonwijk ook makkelijker gaan dan in de huidige situatie waarin het toch ietwat afgelegen ligt. De verenigingen en de buurt kunnen een (terugkerend) overleg met elkaar inplannen om afspraken met elkaar maken over het gebruik.

Ook voor de ongeorganiseerde sport is volop aandacht. De raad heeft ook om concrete voorstellen gevraagd. Het sportpark krijgt een open karakter straks en zal vrij toegankelijk zijn voor de buurt en omwonenden. Er is in de planvorming gebrainstormd met de verenigingen, de wijkmanager, maar ook met Sportief Zeist en met een ambassadeur van de ongeorganiseerde sport in Zeist. Het idee is om op het sportpark in de overgebleven ruimte een soort beweegplein te realiseren. Precieze invulling vindt bij voorkeur plaats in dialoog met de buurt. Bij Saestum aan de Noordweg zijn er al jarenlang goede ervaringen met het vrij toegankelijk zijn van het park. 
Daarnaast creëren we –naast de reguliere sportvoorzieningen op het park zelf- ook beweegmogelijkheden in de openbare ruimte waar omwonenden gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Het gebied om het sportpark heen biedt enorm veel mogelijkheden om te wandelen, (licht) sportief te bewegen en ongeorganiseerd te sporten. We willen hier meer zichtbaarheid aan geven door middel van betere aanduiding van de wandelpaden en het inrichten van een beweegrondje. Dit beweegrondje maakt het mogelijk om door het hele gebied om het sportpark heen te kunnen wandelen in één doorlopende lijn.

Per saldo is er straks sprake van méér groen. Doordat er voor 2 softbalvelden is gekozen (en niet voor één honkbalveld en één softbalveld) zijn de benodigde ingrepen in het groen uiteindelijk minimaal. Het gaat in totaal om een zestal berken bij veld 2 en 1 berk achter de kantine. Het betreffen zaailingen. De berk achter de kantine gaat al richting einde levensduur. Berken zijn in algemene zin minder waardevol en zijn daarom niet  beoordeeld en gecategoriseerd in de diverse onderzoeken. De bevindingen zijn doorgesproken met de groene groepen. We willen de gekapte bomen (ruimschoots) compenseren, zodat de groenstructuur op het complex wordt versterkt. De groene groepen zijn aangesloten bij de planvorming en zij hebben aangegeven dat het voor hen van belang is dat het omringende bos en de aanwezige bomenstructuren kunnen worden behouden. In de voorgestelde inrichtingsvariant is dit mogelijk. Daarnaast hebben zij gevraagd om goed te kijken waar ter compensatie van de te kappen berken, elders tot een verbetering van de bomenstructuur kan worden gekomen. Dit gaan we dan ook zeker doen en we gaan zoals gezegd ruim compenseren waardoor juist een uitbreiding van groen wordt gerealiseerd.

Direct nadat Dijnselburg als clusterlocatie in beeld kwam is een boomonderzoek uit 2009 geanalyseerd om te bezien waar de waardevolle bomen staan in het gebied. Vervolgens is besloten om dit onderzoek te actualiseren. Pius Floris heeft in december 2019 een nieuw rapport opgeleverd waarin wordt aangegeven welke inrichtingsopties het minste gevolgen hebben voor waardevolle bomen. Tegelijkertijd is een quickscan naar ecologie uitgevoerd. Habitus Natuur en Landschap heeft gekeken naar welke soorten in het gebieden (kunnen) voorkomen.

Naar aanleiding van de modellenstudie is geconcludeerd dat de aanleg van een softbalveld en een honkbalveld en het behoud van voetbalvelden niet mogelijk is zonder kap van bomen. Een deel van de bomen die gekapt zouden moeten worden is als waardevol bestempeld en het zou mogelijk ten koste gaan van een mogelijk buizerdnest, hazelworm, boommarter, eekhoorn en van vleermuizen. 

De quickscan en modellenstudie zijn ter informatie naar de groene groepen gestuurd en vervolgens is gezamenlijk een veldbezoek gebracht aan de locatie. De groene groepen hebben gepleit voor het behoud van bos en er op gehamerd de mogelijkheden te bekijken of de velden ingepast konden worden binnen de complexgrenzen. 

Hierop is uiteindelijk het voornemen op tafel gekomen om te kiezen voor een oplossing zonder bomenkap omdat dit een te grote aantasting van natuur zou betekenen. Phoenix is hier in meegegaan en heeft het honkbalveld opgegeven en gekozen voor 2 softbalvelden die passen binnen de hekwerken van het complex. Boskap werd hiermee voorkomen. 

Omdat we binnen de complexgrenzen blijven en het bestaande veld 3 opknappen schaden we flora en fauna niet. Dit wordt bevestigd door de ecologen die dit voorjaar een nader onderzoek flora en fauna hebben gedaan volgens de protocollen van de Wet Natuurbescherming. Er zijn geen nesten of verblijfplaatsen op het complex, op veld 3 of in de omringende bosranden. In het bos zijn wel beschermde soorten aanwezig.

De groene groepen hebben gekeken naar de ontwikkeling als geheel en hebben zich hard gemaakt dat boskap wordt voorkomen. Dat is gelukt. Zij richten zich in de komende planfasen op de detaillering, onder meer hoe wordt de verlichting ingepast en waar de boomstructuur wordt versterkt. 

Er is voor gekozen de binnen Zeist en binnen het bredere masterplan actieve groene groepen ook bij deze locatie in de planvorming te betrekken. Deze groepen waren ook aanwezig bij de kaderstellende raadsvergadering in december 2019. Mocht de raad positief besluiten over dit plan dan is het mogelijk ook de werkgroep Natuur in de Wijk van de BBVH te betrekken in de uitvoering waar de nodige keuzes gemaakt moeten/kunnen worden. 

Bij de inpassing van veld 2 c.q. het openbaar veld is zorgvuldig gekozen waar het veld precies werd gepositioneerd. Aan de westzijde staan jonge eiken en berken, aan de oostzijde een zeer oude eikenstructuur. We blijven zo ver mogelijk bij de oude eiken vandaan, dit betekent wel dat we dichterbij de jonge berken aan de westzijde komen. 
Dit zijn spontaan opgekomen berken die als het veld al die jaren als sportveld was gebruikt nooit tot wasdom waren gekomen omdat ze als zaailing waren weggemaaid. Vanwege het extensievere maaibeheer hebben deze zaailingen zich langs de randen kunnen ontwikkelen tot bomen. Daar moeten er nu 4 gerooid worden ten behoeve van het veld.

Een 5e berk staat in de hoek van het veld, deze staat te dicht op het veld. 
Achter de kantine op het complex moet 1 berk gekapt worden voor de bouw van de kleedkamers. De bomenkap wordt ruimschoots gecompenseerd door nieuwe bomen die de boomstructuren verstevigen en die een buffer vormen tussen het Kerkepad en het sportcomplex.
 

Het beoordelen van negatieve effecten wordt door externe, onafhankelijke en deskundige ecologen gedaan. De gehele aanpassing wordt door ecologen beoordeeld volgens meetbare en door het rijk vastgestelde protocollen. De ecologen beoordelen of de ontwikkeling negatieve effecten heeft op de natuur. Conclusie van de ecologen is dat voor het bos zelf zijn geen functies van beschermde soorten zijn waargenomen. Alleen voor vleermuizen is er wel enige activiteit waargenomen bij het avondbezoek. Maar feitelijk in- of uitvliegen is niet vastgesteld.

Er zijn wettelijke voorschriften voor de afstand tussen sport en woningen, afhankelijk van de intensiteit van gebruik van het sportveld (en evt. hinder door geluid en/of licht). Deze minimale afstand wordt uiteraard ook toegepast. Het gebied tussen sport en woningen kan worden ingevuld door bijv. de ontsluitingsweg, parkeerplaatsen en/of (extra) groen. Dit zal afhankelijk zijn van het uiteindelijke stedenbouwkundig ontwerp van de wijk. Doel is het versterken van het gebied: bewoners van de nieuwe wijk kunnen het sportpark ook gebruiken voor sport en ontspanning. Aan de andere kant zorgt woningbouw naast een sportpark ook voor levendigheid én toezicht in de omgeving op tijden als er geen trainingen of wedstrijden zijn. Dat maakt het sportpark aantrekkelijker om op de verblijven op rustige momenten. 
 

In Huis ter Heide West worden 80 woningen gebouwd. Het betreft het gebied tussen de sportvelden, het Kerkepad en de bebouwing van Huis ter Heide. De woningen zullen in verschillende prijssegmenten worden gebouwd, op basis van de gemeentelijke woonvisie (sociale huur, middeldure koop en dure koop).
 

De schets die in 2009 is gemaakt bij het Programma van Eisen is globaal om een indicatie te geven van het gebied. Maar als alle benodigde voorzieningen ingetekend worden, blijkt dat het gehele plangebied nodig is. Het gaan dan om voldoende parkeerplaatsen, openbaar groen, ruimte om regenwater af te voeren, etc. Ook zoeken we een goede oplossing om het waardevolle groen zoveel mogelijk te behouden, zoals de bomenrij die dwars door het plangebied loopt. Daar is ruimte voor nodig, maar dit zorgt ook voor een groene wijk.

De ontsluiting van het sportpark en de woningen in Huis ter Heide West gaat via een aansluiting op de Huis ter Heideweg. We onderzoeken nog de beste optie, óf via de ontsluiting van de sportvelden óf een aansluiting in de bocht van de Huis ter Heideweg. Benadrukt wordt dat het ingetekende voetpad -dat aan de noordkant van het tweede veld zit- niet gezien dient te worden als de keuze voor een weg en dus keuze voor een (andere) ontsluiting. 
Het gesprek hierover dient nog gevoerd te worden en voorliggend plan maakt hierin geen directe of indirecte keuzes. Meer informatie: www.zeist.nl/huisterheide
 

In het kader van de woningbouwontwikkelingen hebben we in 2019 met bewoners nagedacht over een goede verkeersafwikkeling. Een verkeersluw en bereikbaar Huis ter Heide was het gezamenlijk doel. Op basis hiervan is een voorkeursvariant opgesteld. Die variant is de basis voor de beide woningbouwplannen (West en Zuid). 

Deze voorkeursvariant gaat uit van afsluiting van het viaduct over de A28 voor autoverkeer. Er komt een nieuwe ontsluiting via de nieuwe wijk Huis ter Heide Zuid en de Blanckenhagenweg (langs de autoboulevard). Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Zeist.

Er is in de woningbouwplannen verder van uitgegaan dat SV Zeist zou blijven op de huidige locatie. De extra verkeersbewegingen van HSV Phoenix zijn hierin destijds uiteraard niet meegenomen. Het gaat hier echter om relatief lage aantallen en bovendien vaak op andere momenten dan het voetbalseizoen en het woonwerkverkeer. Het seizoen van HSV Phoenix loopt van maart t/m oktober, het voetbalseizoen loopt grofweg van september t/m begin juni.

HSV Phoenix verwacht in het seizoen 2021 6 teams te hebben. Gemiddeld spelen er dan wekelijks 3 teams thuis en 3 teams uit. Per wedstrijd wordt gerekend op 20 autobewegingen in en uit, dat zijn dan dus wekelijks in totaal 60 bewegingen in en 60 bewegingen uit, verdeeld over de speeldagen. Voor trainingen geldt een ander aantal dan bij wedstrijden. Er zijn naar verwachting 6 trainingsmomenten in de week, met ca. 6 auto’s per trainingsmoment. In de maanden juni tot september vervallen dan de auto’s gerelateerd aan SV Zeist, dus alleen in april-mei en september-oktober is er een lichte piek.

We verwachten overigens dat, bij thuiswedstrijden, bezoekers voornamelijk via de A28 en Blanckenhagenweg rijden en niet via de Korte Bergweg. 
 

Het sportpark wordt, als de gemeenteraad instemt, in 2021 en 2022 gerealiseerd. De verkeersvariant die in de brief van juli is uitgetekend gaat over de periode na oplevering van de woningbouw. De planning hiervoor is 2025. Dit verklaart het verschil in plaatjes van de verkeersafwikkeling. 
En nogmaals wordt nadrukkelijk vermeld dat het ingetekende voetpad -dat aan de noordkant van het tweede veld zit- niet gezien dient te worden als de keuze voor een weg en dus keuze voor een (andere) ontsluiting. Het gesprek hierover dient nog gevoerd te worden en voorliggend plan maakt hierin geen directe of indirecte keuzes.
 

In de periode tot 2025 (geplande oplevering woningbouw) zal de verkeersafwikkeling niet veranderen. Daarna wordt de nieuwe verkeersvariant van kracht, mét afsluiting van het viaduct voor autoverkeer en een nieuwe aansluiting via de autoboulevard. Huis ter Heide houdt hiermee 2 ontsluitingsroutes. Het klopt wel dat voor de korte ritjes naar Zeist noord de route iets langer wordt.

De bereikbaarheid van bos en wijk via de fiets wordt verbeterd. Zo wordt in de plannen ook een veilige fietsroute (incl. betere verlichting) meegenomen naar sportpark en de school. Als gevolg van de sportparkontwikkeling wordt tot slot niet verwacht dat er significant meer verkeersstromen ontstaan (zie eerdere toelichting voor aantallen). 
 

Kort parkeren door personenauto’s kan op het parkeerterrein waar ook Achmea overdag (deel)gebruik van maakt. Momenteel heeft dit terrein de beschikking over 55 parkeerplekken. Bij de kantine kan het parkeerterrein opnieuw worden ingedeeld en hier kunnen ca. 34 plekken worden gemaakt. In totaal zijn er dan 89 parkeerplekken voorhanden voor het sportcomplex. Er is een berekening gemaakt van de benodigde parkeerplaatsen voor SV Zeist en HSV Phoenix tezamen op basis van de CROW-norm. Het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de verenigingen komt uit op 69. Daarmee moet nog in ogenschouw worden genomen dat het gezamenlijk gebruik grotendeels rondom de zomerperiode plaatsvindt. In de periode dat alleen SV Zeist gebruik maakt van het sportpark heeft zij volgens de norm genoeg aan 42 parkeerplekken. Ook worden er aanpassingen gedaan om het fietsparkeren te verbeteren en het 

Het landgoed is, net zoals in het verleden, particulier eigendom. De eigenaren hebben niet de intentie gehad om het landgoed voor het publiek toegankelijk te maken, hoewel zij daartegen ook niet optraden. Dat betekent dat de eigenaar formeel het recht heeft om derden de toegang tot het terrein te ontzeggen.

De infrastructuur op het landgoed mag geen extra ontsluiting opleveren, ongeacht de mogelijk te realiseren woningbouw. Alle huidige en toekomstige verkeersbewegingen moeten daarom over de bestaande wegen en paden plaatsvinden. 

Het visieproces voor Dijnselburg moet een verbetering opleveren van de daar aanwezige en te ontwikkelen kwaliteiten en potenties. Ecologische, cultuurhistorische en groenbelangen behoren daartoe, alsook woningbouw. De participatiegroep die dit proces begeleidt, heeft consentbevoegdheid. Deze groep is momenteel intensief betrokken bij initiatieven voor kwaliteitsverbetering en naar verwachting zal haar eindoordeel dit najaar kenbaar maken. Lees meer informatie op de website van de gemeente Zeist.
 

Nee, dat is niet het geval. Vóór de vaststelling van het masterplan buitensportaccommodaties in 2017, was er wel sprake van een de disbalans/mismatch op onze sportaccommodaties. Op sommige plekken was er overcapaciteit terwijl er op andere plekken een tekort aan capaciteit was. Door uitvoering van het masterplan, waar de ontwikkeling op sportpark Dijnselburg een onderdeel van is, wordt de disbalans/mismatch rechtgetrokken (efficiënter gebruik) en ontwikkelen we tevens een mate van flexibiliteit om ook toekomstige ontwikkelingen op onze accommodaties op te kunnen vangen.
 

De capaciteit van 2 softbalvelden is passend bij de vraag van de vereniging en passend bij haar ambities. Na het besluit van de raad eind 2019 dat de verhuizing van Phoenix naar De Noordweg geen doorgang kon vinden, diende een nieuwe locatie te worden gevonden. De raad heeft hiertoe kaders meegegeven aan het college. Één daarvan betrof het zoeken van een alternatieve locatie voor HSV Phoenix waar zij tenminste dezelfde faciliteiten (1 softbalveld, 1 honkbalveld) kreeg als in 2017 vastgesteld. Op basis van de gesprekken met de BBVH, HSV Phoenix, SV Zeist en de groene groepen hebben we gewerkt aan een compromis, waarin centraal staat de kansrijkheid/haalbaarheid van een honkbalveld in relatie tot de overige/andere belangen zoals flora en fauna. 
Het compromis waar we nu met HSV op uit zijn gekomen is een variant met 2 softbalvelden. Een keuze voor 2 softbalvelden geeft meer zekerheid over de uitvoering.
 

Het masterplan buitensportaccommodaties biedt een plek voor iedere buitensportvereniging uit Zeist. Door het niet kunnen doorgaan van de beoogde verhuizing van HSV Phoenix naar de Noordweg (waartoe bij vaststelling van het plan al de benodigde financiering was verstrekt) dient nu een alternatieve locatie te worden gevonden passend binnen de kaders van het masterplan. 
Uitgangspunt was daarnaast zo veel mogelijk uit te gaan van clustering en het delen van voorzieningen en dus bij voorkeur de oplossingen te zoeken binnen bestaande sportparken. Dit is ook goed voor de samenwerking en vitaliteit van verenigingen, een belangrijk uitgangspunt van het masterplan. De voorgestelde nieuwe locatie van HSV Phoenix op Dijnselburg past op deze onderdelen dan ook het beste bij de kaders van de raad. Dijnselburg is het enige beschikbare sportpark met een overcapaciteit. Een nieuwe (en dus monofunctionele) locatie voor Phoenix is qua omvang niet zo maar beschikbaar, niet wenselijk voor de toekomst van de club en qua investering- en exploitatiekosten zeer onaantrekkelijk. Dijnselburg is de enige realistische mogelijkheid.
 

Phoenix organiseert straks maar één keer per jaar een internationaal toernooi. Ieder jaar met Pinksteren. De club gaat, zoals ze ook voor het toernooi op het oude terrein deden, afspraken maken over parkeren bij bedrijven in de buurt om zo de overlast voor omwonenden te voorkomen. Zoals de club zelf aangeeft: “We organiseren niet een muziekfestival, maar een softbaltoernooi. De mensen die we daarmee aantrekken zijn liefhebbers van de sport die alleen maar komen om te genieten van de talentvolle acties op het veld. Afgelopen jaar konden we de wereldtop in actie zien: de nummers 1,3 en 4 van de wereldranglijst waren erbij”. 
 

In 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van 80 woningen in Huis ter Heide West. Woningen zijn hard nodig in deze regio en ook Zeist draagt bij aan de enorme opgave die er ligt om extra woningen te bouwen. Daarnaast is dit plan onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Met de opbrengsten van woningen (zoals in Huis ter Heide West) worden groene projecten elders gerealiseerd. De gemeente heeft afspraken gemaakt hierover met de Provincie. Meer informatie: www.hartvandeheuvelrug.nl 
 

De situering van Phoenix op sportpark Dijnselburg is nauwkeurig onderzocht in een modellenstudie en wordt verondersteld als optimaal ten opzichte van alternatieven. Omwonenden, verenigingen, provincie en groene groepen hebben niet in alle gevallen dezelfde belangen; deze zijn dan ook nauwkeurig afgewogen. Het is vanuit de sport noodzakelijk om tenminste te beschikken over 2 voetbalvelden en 2 softbalvelden. Het voorkeursmodel is het enige haalbare model aangezien er voor alle andere opties (draaien/schuiven) onder meer veel bos gekapt moet worden. Het tweede veld voor SV Zeist kan niet kleiner worden, de maatvoering is een vereiste van de KNVB voor wedstrijden. De gehele ontwikkeling valt binnen grondgebied van de gemeente Zeist en de bestemming sport & recreatie.

Ook verder combineren stuit op problemen. De overlap in seizoenen zorgt er voor dat SV Zeist niet kan trainen op de buitenvelden van softbal. Deze combinatie stuit in de praktijk op te veel bezwaren, zoals al jaren het geval is op Blikkenburg. Een wedstrijd spelen in het buitenveld is al helemaal geen optie omdat de maatvoering, het afschot en de afscherming dan niet voldoen.

Een locatie in het buitengebied is door de raad op voorhand uitgesloten. Uitgangspunt was daarnaast zo veel mogelijk uit te gaan van clustering en het delen van voorzieningen en dus bij voorkeur de oplossingen te zoeken binnen bestaande sportparken. Dit is ook goed voor de samenwerking en vitaliteit van verenigingen, een belangrijk uitgangspunt van het masterplan. De voorgestelde nieuwe locatie van HSV Phoenix past op deze onderdelen dan ook het beste bij de kaders van de raad. Dijnselburg is het enige beschikbare sportpark met een overcapaciteit. Een nieuwe (en dus monofunctionele) locatie voor Phoenix is qua omvang niet zo maar beschikbaar, niet wenselijk voor de toekomst van de club en qua investering- en exploitatiekosten zeer onaantrekkelijk. Dijnselburg is de enige realistische mogelijkheid. 

Alle nieuwe veldverlichting wordt derde generatie LED. Deze verlichting is energiezuinig en heeft nauwelijks uitstraling naar de buitenzijde van de velden zodat bewoners en natuur geen hinder ondervinden. De verlichting wordt geregeld via een app. Indien bijvoorbeeld vergeten wordt de verlichting uit te schakelen, is deze vanuit huis door de beheerder uit te schakelen.
 

Het hoofdveld van SV Zeist wordt volgens plan voorzien van kunstgras. Voordeel van kunstgras is dat je dit intensief kunt bespelen zonder dat het slecht wordt. Hierdoor zijn er minder sportvelden nodig en voorkomen we dat sportcomplexen uitgebreid moeten worden ten koste van landschap en natuur. De toepassing van kunstgras gebeurt zorgvuldig. Uitgangspunt is een mat met een infill van TPE, een niet uitlogend materiaal. Om verspreiding van de korrel naar de omgeving te voorkomen worden gerecyclede kantplanken toegepast en schoonlooproosters. Onder de velden is een waterbuffering en wateropvang van lava aanwezig.

We zien hier geen bezwaren, aangezien de sportvelden binnen bestaande bestemming zijn gelegen en er niet dichter bij de snelweg wordt gesport straks dan nu het geval is.

 

Cookie-instellingen