Sportpark DijnselburgDigitale inloopavond

Vragen over ontwerp voor sportpark Dijnselburg

Wat vindt u van het plan voor sportpark Dijnselburg? Wij horen graag uw mening.

17  Comments

Davey July 16, 2020

Ik ben erg positief met het getoonde ontwerp door gemeente Zeist. Niet alleen omdat het binnen de beschikbare ruimtelijke kaders is ingepast, waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met behoud van het bestaande groen en behoud van sportvelden met een optioneel recreatieveld, binnen regio Huis ter Heide en Bosch en Duin. Maar ook positief over het gezamenlijke gebruik van bebouwing (kantine/kleedkamers) en onderlinge samenwerking door vereniging SV Zeist en HSV Phoenix. Het ontwerp heeft een openbaar toegankelijk karakter, waar naast sporten ook gewandeld kan worden en ruimte bied voor ontspanning in het groen. 
In de bestaande situatie is de verlichting van de toegangswegen en omgeving met parkeerterrein SV Zeist minimaal verlicht en geeft het met name in de wintermaanden een onveilig gevoel. Kan gemeente Zeist aangeven op welke wijze verlichting in het ontwerp een rol kan betekenen in de verbetering van de veiligheid?

 

omwonende July 16, 2020

Op de kaft van het Programma van Eisen Huis ter Heide West staat al jarenlang een afbeelding van het plangebied met een groot recreatieveld. Dit is bestemd voor de huidige gebruikers uit Huis ter Heide en omgeving en straks ook voor de nieuwe bewoners. Dit plan is tot stand gekomen na een uitgebreid interactief proces met bewoners om draagvlak te creëren voor de nieuwbouw in Huis ter Heide West. De verwachting is dat de gemeente haar afspraken nakomt.

In het plan Sportpark Dijnselburg is dit openbare recreatieveld vervangen door een veel kleiner semi-openbaar voetbalveld met hekken er om heen en verlichting.
Als dit doorgaat vraag ik me af of hier sprake is van een betrouwbare overheid.

Bij de planvorming van het uit te breiden Sportpark Dijnselburg zijn vertegenwoordigers van sportverenigingen, groene groepen en ambtenaren betrokken. Geen bewoners van Huis ter Heide. Waarom eigenlijk niet? Er waren toch goede ervaringen met de interactieve planvorming?  Is dit integraal beleid, is er gekeken naar het Programma van Eisen voor het plan dat er al lag voor Huis ter Heide West, of is hier sprake van een tunnelvisie gericht op het moeten plaatsen van HSV Phoenix op deze locatie?

betrokken bewoner July 16, 2020

Ik ben TEGEN het verdwijnen van het laatste openbare groene open veld (voor sport én recreatie) in Huis ter Heide. Het gaat in tegen een eerder in goed overleg met de buurt tot stand gekomen bouwplan voor Huis ter Heide West.

Kan de gemeente middels ruimtelijke herschikking binnen het bestaande inrichtingsterrein (bv gedeeltelijke overlapping van delen van trainingsveld SV Zeist en buitenveld voor honk/softbal) en een strakke tijdsplanning door de clubs niet tot een oplossing komen?

Zo niet, probeer de zaak dan niet hier geforceerd door te drukken, maar zoek goed verder binnen onze uitgestrekte gemeente.

 

Een betrokken omwonende

Susanne July 15, 2020

- er blijft weinig ruimte over om hond uit te laten

- te weinig ruimte om te parkeren

- leidt tot problemen met wegen, is er gedacht aan een extra weg

- de gemeente wil te veel in een te beperkte ruimte dit gaat ten koste van recreeeren, ruimte om te wandelen dan wel te spelen

Rolf Baars July 14, 2020

Slechte zaak dat buurt en belangenvereniging HtH niet is meegenomen in de opzet van dit plan. Het lijkt wel alsof de coronacrisis een goede afleiding vormt waardoor de gemeete dit plan er zonder al te veel problemen door kan duwen.

Speelruimte voor kinderen met bijvoorbeeld speeltoestellen, fitness-toestellen voor volwassenen, nadrukkelijke afstemming van dit plan met andere aangrenzende plannen en verkeersplannen, wandelpaden, aanvullen van het groen, verduurzaming van het clubgebouw, aanpassingen aan het clubhuis ook voor buurtactiviteiten, etc. lijken betere alternatieven.

Marion Wemekamp July 13, 2020

Er was met de buurt afgesproken dat er een openbaar sportveld zou blijven waar vrij gesport kan worden. Er is in  de afgelopen periode zeer veel gesport op het veld. Het nieuwe voetbalveld is daar straks veel te klein voor.  ER komt dan ook nog  verlichting op dat veld. Hoe openbaar is dat nieuwe voetbalveld, er komt een hekje omheen en ingericht als voetbalveld waar we niet welkom zijn als sv- Zeist er sport...openbaar, nee dus! Verder is er nog geen plan voor rest van de wijk en hoe deontsluitingswegen moeten gaan lopen. Met meer huizen en dus kinderen zou een speeltuintje ook fijn zijn. 

 

Piet Giel July 13, 2020

  1. Helaas ontbreken op de plattegrond de ontsluitingswegen voor de woningbouw. Alleen een slingerend bospaadje zal niet serieus gemeend zijn. Vanaf de Huis ter Heideweg moet een deugdelijke rijweg gepland worden.
  2. Onduidelijk is de mate van openbaarheid van het "Openbare veld". Een afgesloten, omheind gebied kan moeilijk als "openbaar" gekwalificeerd worden. Gaarne aanpassen.
  3. Voor grotere evenementen zijn de parkeervoorzieningen volstrekt ontoereikend. Gaarne nadere toelichting

Adri Odding July 13, 2020

Conform de zorgen van de BBVH wil ik nogmaals benadrukken dat er te weinig samenhang is met de andere plannen. Zo is voor de bouwplannen van West aangegeven dat er veel groen van het grasveld openbaar zou blijven. Semi openbaar met lage hekken en verlichting komt daar niet aan tegemoet. Het wandelrondje moet ineens om het veld heen en dat is niet prettig. Ook de aantasing van het groen, hoe klein ook, is niet gewenst. Gaat West nu haar gebied inkrimpen? Om zo toch nog een vrij grasveld te creeëren? Ook de samenhang met het extra verkeer die het gaat veroorzaken is een punt van zorg, dit mede door de nieuwbouw in West en Zuid. Gaat dat allemaal door de wijk, als de brug wordt afgesloten?

Gaat

Omwonende July 13, 2020

We missen in de plannen ook de voorzieningen voor de kinderen zoals bijvoorbeeld een speeltuin. Wij vinden alleen een stukje voetbalveld voor de bestaande woningbouw en de nieuwe woningbouw erg minimaal. 
Daarnaast maken ook wij ons zorgen om het extra verkeer door de wijk en het gebrek aan parkeervoorzieningen. 

Omwonende July 13, 2020

Graag ook aandacht voor speelruimte kinderen. Als er straks minder veld en bos is, en er meer bewoners komen, dan graag speelplekken die beweging stimuleren (voor jonge en oudere kinderen).

Waar en hoeveel woningen? July 13, 2020

Op de plaat staat één gebied met hierin het woord 'woningbouw'. Verder staat daarboven, AFGEKAPT, ook wat dezelfde kleur heeft als 'woningbouw'.  Netjes staat hoe de sportvelden worden ontsloten, maar niets over hoe de woningbouw wordt ontsloten.

  • hoe groot is het gebied van woningbouw?
  • hoeveel woningen gaat het betreffen?
  • wat voor type woningen gaat het betreffen?
  • hoe worden de woningen ontsloten?

Hoe verhoud deze plaat zich tot de ontwikkelingen July 13, 2020

De landgoed beheerder van Dijnselburg doet er nu al veel aan om voor omwonenden de toegang te beperken. Ook regelmatig komen er 'ideeën' boven water dat er ook woningbouw ontwikkelingen gaan plaatsvinden op landgoed Dijnselburg. 

De ontwikkelingen van Huis ter Heide moeten integraal bekeken worden omdat het om relatief klein stukje gaat dat volledig is opgesloten tussen A- en N-wegen. Met alle bouwplannen wordt de druk groter op groen/ecologie, sociale interactie (iets stoms als meer honden en veel minder ruimte), lokale verkeersdrukte, ontsluiting voor verkeer en veiligheidsdiensten.

Dit laatste moet niet onderschat worden, in het nabije verleden is al diverse keren voorgekomen dat veiligheidsdiensten (brandweerauto's) niet goed op locatie konden komen vanwege te smalle wegen en geparkeerde auto's.

Parkeervoorziening sportvelden July 13, 2020

Parkeren en sportvoorzieningen is doorgaans een groot probleem. Het lijkt dat de parkeervoorziening, welke gedurende werkdagen blijkbaar ook gebruikt wordt door Achmea, onvoldoende is. Op dit moment kan het al erg druk zijn als SV Zeist een thuiswedstrijd heeft.  Maar dit wordt natuurlijk een stuk erger bij een thuiswedstrijd honkbal.

Stefan July 13, 2020

Hoe gebeurd de onstluiting van de nieuwe woningbouw? Kardinaal Alfrinkhof? Of wordt deel van voetpaden omgezet naar een weg?

Omwonende July 13, 2020

Komt er voor de kinderen een speelgelegenheid? Een sportveld trekt veel gezinnen aan. Fijn als kinderen ergens kunnen spelen. Zo ook voor nieuwe gezinnen die komen wonen. Er is op dit moment helemaal niets in de wijk om de kinderen uitdagend te laten spelen. Een natuurlijke speelplek zou erg welkom zijn. Met uitdaging voor jonge en wat oudere kinderen. Denk aan speeltoestellen zoals geplaatst bij blik en burger. 

Fam. Postma July 13, 2020

Beste heer, 

Wij vragen ons af bij dit plan: 

1. Er was eerder een 'openbaar recreatieveld' beloofd die nu ingetekend staat als 'voetbalveld' , welliswaar openbaar maar ook voor de vereniging SV . Waar kunnen omwonenden met hun picknickmand, kleedje om op het gras te zitten, potje batminton naartoe? Niet iedereen is een voetbalfan en het zou leuk zijn dat het niet al bestempeld wordt als voetbalveld met lijnen etc. Buiten het feit dat het voor trainingen en in het weekend naar verwachting bezet is door SV! Net op momenten dat omwonenden ook van hun vrije tijd genieten. Hoe denkt u met die samenloop om te gaan? 
 

2. Wij zijn zeer benieuwd hoe u binnen het huidige verkeersplan de rijrichting en ontsluiting naar en van het sportpark wil laten lopen? Alles via de nieuwe weg? 

Met vriendelijke groet, 

Fam. Postma 

 

Hendrik van den Berg July 12, 2020

Allemaal heel leuke ideen,vraag blijft of er geen overcapeciteit van sportaccomidatie onstaat(of al aanwezig is) en de motivatie om deze eventuele overcapiciteit in stand te houden zo ja te verbeteren

Cookie settings