Mobiliteit in de gemeente Zeist

Mobiliteit-knelpuntenkaart

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Wat vind je echt belangrijk voor jouw wijk? Plaats een prikker op onderstaande knelpuntenkaart en laat ons weten welk onderwerp op welke locatie jij belangrijk vindt in de gemeente Zeist. Je hebt tot 5 juli de tijd om prikkers te plaatsen.

Er staan 5 ondewerpen centraal: 

  1. Verkeersveiligheid
  2. Actieve mobiliteit (lopen en fietsen) 
  3. Schoolomgevingen 
  4. Duurzame mobiliteit (deelmobiliteit, e-rijden en OV)
  5. Parkeren

Hoe voeg je een prikker op de kaart toe?

  • Stap 1: Klik op de groene knop 'Punt toevoegen'
  • Stap 2: Klik op de kaart of zoek op adres en plaats je prikker
  • Stap 3: Geef jouw prikker een titel (zet in de titel over welk onderwerp je een opmerking hebt).
  • Stap 4: Plaats je opmerking (samenvatting maximaal 500 tekens)
  • Stap 5: Klik onderaan op de blauwe knop 'Opslaan'

Als je op een prikker klikt (punt op de kaart of in de lijst), dan krijg je meer informatie te zien.

Wat doen we met jouw reacties?

Op basis van de opgehaalde informatie, wensen en adviezen bespreken we of we deze kunnen meenemen in het Mobiliteitsplan. Onze intentie is om zoveel mogelijk wensen op te nemen in het Mobiliteitsplan. We verwerken in juli alle input in een participatienotitie. In dit document is terug te vinden welke input is geleverd en wat we er in het Mobiliteitsplan mee doen. Uiteraard houden we hierbij rekening met de geldende privacywetgeving.

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Punten op de kaart Begin Einde
Onduidelijke voorrangssituatie Begin: Einde:
In beide richtingen onduidelijke fietsstrook en veel te smal. Middenberm verwijderen. Begin: Einde:
Bushalte moet hier weg, om plaats te maken voor een fietsstrook Begin: Einde:
verkeersveiligheid Lyceumlaan Begin: Einde:
Snelheid en verkeersveiligheid Begin: Einde:
Snelheid automobilisten, sluipverkeer Begin: Einde:
Drie snelheidsregimes op Jagersingel / Snelheden veel te hoog Begin: Einde:
Smalle doorgang en veel afval op de stoep Begin: Einde:
Stoep vrij Begin: Einde:
Onoverzichtelijke kruising Begin: Einde:
Rotonde boulevard Begin: Einde:
Aanpassen Max snelheid Begin: Einde:
15 km zone Begin: Einde:
15 km zone / woonerf ivm hoge snelheid Begin: Einde:
Snelheid en overzicht Begin: Einde:
Verlichting op fietspad Begin: Einde:
15 km zone spelende kinderen Begin: Einde:
Te hoge snelheid verkeerd. Begin: Einde:
Te smalle stoep Begin: Einde:
Veilig fietsen op de Oude Postweg Begin: Einde:
Maximumsnelheid te hoog Begin: Einde:
Fiets/ wandel tunnel Begin: Einde:
structureel hardrijden Begin: Einde:
30 km Begin: Einde:
Zonnelaan Begin: Einde:
Veiligheid rondom school Begin: Einde:
Schoolomgeving ZSV 30km weg? Begin: Einde:
Zebrapad aanleggen Begin: Einde:
gevaarlijke fietsoversteekplaats Begin: Einde:
Snelheid in de buurt Begin: Einde:
Te hoge snelheden Begin: Einde:
Onduidelijk voor fietsers Begin: Einde:
onoverzichtelijk kruispunt Begin: Einde:
Onoverzichtelijke straat waar auto's te snel rijden Begin: Einde:
Onbewaakt kruispunt met slecht overzicht Begin: Einde:
Snelheid naar 30 Begin: Einde:
Snelheid Begin: Einde:
Snelheid verlagen Begin: Einde:
Snelheid verlagen Begin: Einde:
Drempels Dolderseweg Begin: Einde:
Verlagen maximum snelheid Begin: Einde:
60 km is veel te snel in een wijk met jonge kinderen Begin: Einde:
Verkeer Begin: Einde:
Onduidelijk gevaarlijk oversteekpunt Begin: Einde:
Gevaarlijke kruising Begin: Einde:
Slotlaan Begin: Einde:
Heg bij Bell's Begin: Einde:
Bushalte slotlaan Begin: Einde:
Oversteekpunt Begin: Einde:
Fietspad en smalle 60 weg Begin: Einde:
Uitrit winkelcentrum Begin: Einde:
Gevaarlijk kruispunt. Hoge snelheden. Begin: Einde:
Hard rijden Begin: Einde:
veel sluip/zoek/vrachtverkeer door stationslaan en daarmee Wilhelminaparkbuurt. Begin: Einde:
Kruising fietspad Ch. de Bourbonlaan - Arnhemse Bovenweg Begin: Einde:
Oversteek Hoog Kanje naar Brede School Begin: Einde:
Rotonde Hoog Kanje - kruising met Pr. Marijkelaan Begin: Einde:
Hoofdfietsroute niet veilig Begin: Einde:
Fietspad slecht en onverlicht Begin: Einde:
Middenberm graag terugplaatsen Begin: Einde:
Scherpe slinger op het fietspad vanaf de Bergweg naar de Gerolaan Begin: Einde:
Rotonde De Dreef / Panweg Begin: Einde:
Verkeersveiligheid Begin: Einde:
Schoolomgeving Begin: Einde:
Geen stoep Begin: Einde:
Hier wordt veel te hard gereden Begin: Einde:
Oude Postweg - CEntrum Begin: Einde:
Austerlitzerweg Begin: Einde:
T-splitsing Oude Postweg Austerlitzerweg Begin: Einde:
Onoverzichtelijke T-splitsing Begin: Einde:
Overschrijden snelheid Begin: Einde:
Zeer onveilig doorgaand fietspad Begin: Einde:
Kruising Sterrenberglaan, zonnelaan Begin: Einde:
Elke zichzelf respecterende gemeente maakt het centrum autovrij. Begin: Einde:
Verkeerslicht rechtsaf tijdelijk niet gebruikt maar staat wel aan Begin: Einde:
Begroeiing maakt zicht moeilijk Begin: Einde:
Onduidelijk wie voorrang heeft Begin: Einde:
T-kruising onoverzichtelijk Begin: Einde:
Zebrapad aanleggen Begin: Einde:
Voetpad Begin: Einde:
Uitrit parkeergarage bij AH emmaplein Begin: Einde:
Fietsen rondom station Begin: Einde:
Bewoners pikken stoep in van gemeente Begin: Einde:
VRI Begin: Einde:
Kruispunt Begin: Einde:
Voorrang Begin: Einde:
Fietspad 1e Hogeweg vaak gebruikt als voetpad. Levensgevaarlijk Begin: Einde:
Verlichting Begin: Einde:
Rechts krijgt vaak geen voorrang van fietsers en auto's Begin: Einde:
Parkeren auto's op fietsstrook Slotlaan Begin: Einde:
Kruising Voorheuvel Emmaplein gevaarlijk Begin: Einde:
Winkelstraat wordt woonstraat Begin: Einde:
Onveilige voorrangsweg Dalweg-Bergweg Begin: Einde:
Onveilige fietsstrook Bergweg Begin: Einde:
Onveilig fietspad Begin: Einde:
Onoverzichtelijk punt Begin: Einde:
veel te hard rijden Begin: Einde:
gevaarlijke kruising Begin: Einde:
Te hard rijden Begin: Einde:
Fietspad McDonalds Begin: Einde:
Voorang kruising Hobbemalaan-Ruysdaellaan Begin: Einde:
Voetgangers onveilig Begin: Einde:
Kruising voetpad Kerckeboschlaan met Hoogkanje Begin: Einde:
Rotonde Oranje Nassaulaan - Prinses Marijkelaan Begin: Einde:
Rotonde Oranje Nassaulaan - Arnhemse Bovenweg Begin: Einde:
bewegwijzering NAAR Centrum Zeist Begin: Einde:
Fietsen versus auto/busverkeer op bergweg Begin: Einde:
Vrachtverkeer van Amersfoortseweg rechtsaf naar de Mesdaglaan Begin: Einde:
sluipverkeer Begin: Einde:
ONveilig punt vanwege veel te hard rijdende harmonica bussenvanuit Korte Steijnlaan naar het busstat Begin: Einde:
Bussenrijden veel te hard over de slotlaan Begin: Einde:
Gevaarlijke rotonde Begin: Einde:
Verkeersveiligheid /parkeren Begin: Einde:
Snelheid Biltseweg Begin: Einde:
Sluipverkeer Begin: Einde:
Flitspaal gewenst Begin: Einde:
Knelpunt Begin: Einde:
voetgangersoversteekplaats Begin: Einde:
Voorrangsregel werkt onhandig Begin: Einde:
Onveilige situatie schoolverkeer Begin: Einde:
Oversteekplaats fietsers Begin: Einde:
Onbegaanbare berm Begin: Einde:
Verkeersveiligheid Begin: Einde:
Te hoge verkeersdrempels Begin: Einde:
verlaging maximumsnelheid en terugdringen sluipverkeer Begin: Einde:
Waar moet ik fietsen Begin: Einde:
Voorrangssituatie Verlengde Slotlaan Begin: Einde:
Aansluiting fietspad Begin: Einde:
Fiets verbinding maken met Autoboulevard/ Huis ter Heide Begin: Einde:
Fiets- en looppad doortrekken naar kruispunt Dijnselburgerlaan. Begin: Einde:
Betere ontsluiting creëren voor het bedrijventerrein Begin: Einde:
Hinderlijk parkeren Begin: Einde:
Tiendweg/ Bunsinglaan 30 km zone Begin: Einde:
Te weinig parkeergelegenheid op Steynlaan/Carré Begin: Einde:
Fietspad en voetgangerspad onduidelijk aangegeven Begin: Einde:
Trottoir niet goed toegankelijk door breed terras Begin: Einde:
Onveilig fietsen op Steynlaan en korte Steynlaan (met name voor kinderen!) Begin: Einde:
Onveilig oversteken voor voetgangers (oversteken over druk fietspad vóór verkeerslicht) Begin: Einde:
Zebrapad gewenst Begin: Einde:
Hard rijden Begin: Einde:
Uitrit na winkelcentrum. Men mag niet rechtdoor maar dat gebeurt continu. Begin: Einde:
Te hard rijden Begin: Einde:
Hardrijders Pleineslaan Begin: Einde:
Oplossing thuisladen Begin: Einde:
Comeniuslaan naast Torenflat Begin: Einde:
Kruising Hobbemalaan/Prins Alexanderweg/Amersfoortseweg Begin: Einde:
Pleineslaan Begin: Einde:
Pleineslaan 69 Begin: Einde:
Gevaarlijk oversteken voor kinderen Begin: Einde:
Snelheid en veiligheid Begin: Einde:
Gevaarlijke t splitsing voor fietsers Begin: Einde:
drempels ongunstig Begin: Einde:
onveilig Begin: Einde:
verkeersonveilig Begin: Einde:
verkeersonveilig Begin: Einde:
Kruising Binnenbosch- brede school Kerkcebosch Begin: Einde:
rotonde bij winkelcentrum Kerckebosch onveilig voor fietsers Begin: Einde:
Oversteekplek Hoog Kanje naar het fietspad langs de scholen (tegenover Binnenbos) Begin: Einde:
verkeersoverlast doorgaand verkeer Begin: Einde:
Openbaar vervoer over de Duinweg Begin: Einde:
Snelheidsovertreding Begin: Einde:
Rotonde krakelingweg Begin: Einde:
Veilig voetpad Begin: Einde:
Auto’s rijden veel te hard Begin: Einde:
1. verkeersveiligheid Begin: Einde:
1 verkeersveiligheid Begin: Einde:
1 verkeersveiligheid Begin: Einde:
Aansluiting fietspad op Kroostweg Begin: Einde:
Veilig oversteken bij rotonde Begin: Einde:
onduidelijk voorrang met gevaar voor fietsers Begin: Einde:
Hard rijdend doorgaand verkeer Begin: Einde:
Gevaarlijke verkeerssituatie voor schoolgaande kinderen Begin: Einde:
Wordt te hard gereden. Begin: Einde:
Pleineslaan Begin: Einde:
Pleineslaan snelheidsovertredingen Begin: Einde:
te smalle rijbaan en gevaarlijke kruising Begin: Einde:
Detectie fietsers Begin: Einde:
Publieke ruimte te krap bemeten door de grote hoeveelheid auto's Begin: Einde:
Rolverdeling tussen verkeersdeelnemers onduidelijk. Begin: Einde:
Toekomstige afsluiting van de brug over de A28 voor autoverkeer maakt een directe autoverbinding met Begin: Einde:
Te smal profiel straat (ontsluiting) ingetekend in nieuwbouwplan Huis ter Heide Zuid Begin: Einde:
Gevaarlijke oversteek voor met name schoolgaande kinderen Begin: Einde:
Blankenhageweg op Ovonde N238 Begin: Einde:
Fietsers gieren onverwacht de bocht om van N237 rechtsaf de PAweg in Begin: Einde:
Gevaarlijke paaltjes in de berm. Begin: Einde:
Gevaarlijke kruising door obstakels Begin: Einde:
bermparkeren Begin: Einde:
Afsluiten voor doorgaand autoverkeer Begin: Einde:
Tolhuislaan, steeds drukker/onveiliger Begin: Einde:
Parkeren Panbos Begin: Einde:
Wegen niet geschikt voor Spedelecs Begin: Einde:
gevaarlijk oversteekpunt Begin: Einde:
Geluidsoverlast Begin: Einde:
Oversteekplaatsen Kerckeboschlaan Begin: Einde:
Niet verlichte fietspaden Begin: Einde:
Merkwaardige doorgaande weg Begin: Einde:
Kerckeboschlaan Begin: Einde:
Spookrijden chaotische situatie Kerckebosschool Begin: Einde:
Gevaarlijke rotonde Begin: Einde:
Bussen rijden veeeeeeeeeeel te hard Begin: Einde:
Steynlaan als fietsstraat met auto en bus te gast? Begin: Einde:
Verkeersveiligheid Begin: Einde:
Lindenlaan bij Acacialaan: Snelheden te hoog. Overstekende fietsers/scholieren Begin: Einde:
Snelheid Boulevard tussen Finsponglaan en Esther Vas Nuneslaan Begin: Einde:
Verkeersveiligheid Begin: Einde:
Verkeersveiligheid Duinweg Begin: Einde:
Kruising Reelaan/Taveernelaan Begin: Einde:
Woonerf van maken! Begin: Einde:
Fietspad verdwijnt bij het kruispunt Begin: Einde:
Onoverzichtelijk en gevaarlijk Begin: Einde:
Vossenlaan Begin: Einde:
Verkeersveiligheid en wooncomfort Begin: Einde:
Snelheid verkeer Biltseweg Begin: Einde:
Herinrichting nodig om 30 af te dwingen Begin: Einde:
Smalle en slecht onderhouden stoepen Begin: Einde:
Deelmobiliteit Begin: Einde:
Weinig ruimte voor fietser en voetgangers Begin: Einde:
Hard rijden Begin: Einde:
Gevaarlijke en onoverzichtelijke bocht Begin: Einde:
Parkeeroverlast Begin: Einde:
Veiligheid bussen en overig verkeer Begin: Einde:
Gevaarlijke kruising Duinweg / Amersfoortseweg Begin: Einde:
Verkeerslawaai Begin: Einde:
Parkeren Begin: Einde:
Duurzame mobiliteit (deelmobiliteit, e-rijden en OV) Begin: Einde:
Actieve mobiliteit (lopen en fietsen) Begin: Einde:
verkeersveiligheid Begin: Einde:
Bocht Baarnseweg en Dolderseweg Begin: Einde:
Verkeersdrempels Begin: Einde:
Kruis op fietspad ontbreekt Begin: Einde:
Parkeren vrijwilligers en bezoekers Heidestein Begin: Einde:
Te smalle rijbaan voor 2-richting verkeer Begin: Einde:
parkeren zorgt voor onveiligheid Begin: Einde:
verkeersveiligheid beperkt door weinig zicht Begin: Einde:
onoverzichtelijk punt schoolomgeving Begin: Einde:
Fietspad Woudenbergsweg met fluoriserende verf Begin: Einde:
Fietspad Austerlitz - station Begin: Einde:
gevaarlijk voor fietsers Begin: Einde:
Verplaatsing van verkeer Begin: Einde:
toegang fietsers parkeerterrein winkelcentrum Begin: Einde:
Taxibusjes speciaal onderwijs en fietsers Begin: Einde:
bocht steylaan tot van Lenneplaan Begin: Einde:
voetpad verdwijnt? Begin: Einde:
Racebaan Panweg Begin: Einde:
Oversteek Bergweg-Steynlaan Begin: Einde:
Slotlaan Begin: Einde:
bezorgers racen door de straat Begin: Einde:
mobiliteitshub bij station driebergen zeist Begin: Einde:
Toevoegen openbare laadinfrastructuur Begin: Einde:
Uitnodigen tot parkeren op de stoep voor uitrit Begin: Einde:
Steynlaan/Bergweg wildparkeren coffeshopklanten, snelheidsoverschrijding drugsrunners en voedselbezo Begin: Einde:
Inrijverbod vrachtwagens Kritzingerlaan Zeist Begin: Einde:
Sluipverkeer Tollenslaan/Potgieterlaan Begin: Einde:
Drempe en of voetgangersoversteekplaats tbv school Begin: Einde:
Onveilige situatie Begin: Einde:
Bestemmingsverkeer Bunsinglaan Begin: Einde:
alleen bestemmingsverkeer toestaan Begin: Einde:
Onoverzichtelijke situatie o.a. geparkeerde autos Begin: Einde:
Afscheiden autostrook dmv randje Begin: Einde:
Fietswegen en aparte fiets en wandel paden door heel Zeist Begin: Einde:
Beide zijden Antonlaan fiets en wandelpad Begin: Einde:
Oversteeklicht fietsers/wandelaars gevraagd Begin: Einde:
Aparte fietspaden aanleggen beide zijdes weg Begin: Einde:
Fietsweg maken van Slotlaan met smalle autostrook in midden Begin: Einde:
Apart fietspad maken Begin: Einde:
Fietspad Begin: Einde:
Drempel/rondje realiseren Begin: Einde:
Inrijden alleen voor aanwonenden + Kiss and Ride afzetpunt gymzaal Begin: Einde:
Terugplaatsen beton/nieuwe paaltjes Begin: Einde:
Aansluiting Voorheuvel op rotonde Montaubanstraat is veel te smal voor auto's en fietsen naast e Begin: Einde:
Tweerichtingsverkeer 1e Hogeweg ter hoogte van voormalige V&D Begin: Einde:
Herstel voorrangssituatie kruispunt Bergweg - Dalweg Begin: Einde:
wegkwaliteit Begin: Einde:
spookrijders Begin: Einde:
blokkade voetpad Begin: Einde:
Misleidende borden P-route verwijderen Begin: Einde:
Lommerlust afsluiting voor autoverkeer omdraaien Begin: Einde:
Eenrichtingsverkeer Jagerlaan is achterhaald door openstelling Voorheuvel Begin: Einde:
te krappe bocht Begin: Einde:
Stoplicht oversteekplaats fietsers Begin: Einde:
wegkwaliteit Begin: Einde:
Gevaarlijke uitrijpunt voor fietsers Begin: Einde:
snelheidsbeperking nodig Begin: Einde:
Bocht in fietspad dwingt tot spookrijden Begin: Einde:
"shared space" Slotlaan Begin: Einde:
Gelijkwaardige kruising zonder goed zicht - Kwikstaartlaan Begin: Einde:
Koppelweg - trillingen en te hard rijden Begin: Einde:
Dorpstraat of verkeersader Begin: Einde:
Wegversmalling waterigeweg Begin: Einde:
Geen geschikte 50 km/h weg Begin: Einde:
Onveilige situatie door verkeersdrempels en versmalde weg Begin: Einde:
Onveilige fietsoversteek Begin: Einde:
Bushalte de Sluis Begin: Einde:
Bus over de Koppelweg Begin: Einde:
Fietspad verbinding Austerlitz richting De Breul en station Begin: Einde:
Onvoldoende oversteekmogelijkheden De Dreef Begin: Einde:
Rotonde Oude Arnhemseweg/Dreef/Ln. v. Vollenhove Begin: Einde:
Kruising Korte Steynlaan/Slotlaan Begin: Einde:
Levensgevaarlijke oversteekplaats kinderen op fiets Begin: Einde:
Fietsveiligheid Begin: Einde:
Straat toe aan herinrichting Begin: Einde:
Geen voetpad Begin: Einde:
Wegversmalling Begin: Einde:
Gevaarlijke oversteekplaats Begin: Einde:
Chaos bij start en einde schooldag Begin: Einde:
Knooppunt sportfietsen Begin: Einde:
Oversteken vanaf bergweg voor fietsers niet te doen Begin: Einde:
Autovrij Begin: Einde:
Gevaarlijke, te snelle rotonde Begin: Einde:
Auto's in de rug Begin: Einde:
Gevaarlijke rotonde Begin: Einde:
Onveilige oversteekplaats Steynlaan Begin: Einde:
Onveilge steynlaan Begin: Einde:
Oversteek Fietsers van panweg naar Bergweg Begin: Einde:
Parkeren in bocht Costerlaan Begin: Einde:
Verstopping en gevaar Begin: Einde:
Gevaarlijke situaties door laden en lossen Begin: Einde:
Steynlaan brommen op stoep Begin: Einde:
Verkeersoverlast en lawaai Begin: Einde:
Onoverzichtelijk Begin: Einde:
Stoep niet toegankelijk door terras Begin: Einde:
Wegversmalling Begin: Einde:
Overvol vergunningsgebied Begin: Einde:
Verkeersveiligheid: lastig punt om over te steken Begin: Einde:
Racen op de Bergweg Begin: Einde:
Steynlaan Begin: Einde:
Parkeerprobleem Geiserlaan Begin: Einde:
Bezorgscooter op de stoep Begin: Einde:
Onveilige verkeerssituatie door eenrichtingsverkeer Begin: Einde:
Steynlaan Begin: Einde:
Algehele verkeersveiligheid Begin: Einde:
Antonlaan snelheid Begin: Einde:
Snelheid Begin: Einde:
Jacob Catslaan - snelheid Begin: Einde:
Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.