Dagvangst Maaltijd van Zeist (2 en 3 oktober)

04-10-2018 254 keer bekeken

De derde Dagvangst van de Maaltijd van Zeist. Hieronder vind je – per thema gerangschikt – in totaal meer dan 40 ideeën en signalen voor een goed leven in Zeist. Deze zijn binnengekomen op 2 en 3 oktober.

Laat je inspireren door deze ideeën en vul ze aan met je eigen idee voor een goed leven in Zeist! Dat kan online via www.maaltijdvanzeist.nl, of bij één van de bijeenkomsten die je vindt in de agenda op die site. Let op: dat kan tot en met 6 oktober!

De ideeën komen uit gesprekken, bijeenkomsten, via het platform, via social media en soms ook gewoon via de mail. Alle ideeën worden verzameld in een ‘Receptenboek’.

Meer over de Maaltijd van Zeist vind je bij ‘Uitleg over de Maaltijd’.
Daar staat ook hoe het verder gaat met de ideeën (‘recepten’). Welke ideeën kunnen zó worden uitgevoerd? Welke hebben steun nodig van gemeente, of anderen uit de Zeister samenleving? En welke ideeën moeten nog even wachten, of kunnen we uiteindelijk niet uitvoeren?

Overzicht thema's

(klik op een thema om naar de ideeën te gaan)

Vitale wijken  
Veiligheid Zorg voor elkaar
Klimaat Meedoen
Mobiliteit Economie
Financiën Goed bestuur

Vitale wijken

Laser gamen rond Slot Zeist

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
Een jongere opperde het idee laser-gamen te organiseren in het park van Slot Zeist.

Watertap bij speelplek voor jongeren

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
In Vollenhove wenst men een watertap bij een speelplek voor de jongeren.

Ontspanningsmogelijkheden voor jongeren Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
Ook in Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin is er bij de tieners een dringende behoefte aan mogelijkheden voor ontspanning.

Cultuuraanbod voor 18-30-jarigen vergroten

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
Cultureel gezien mist Zeist aanbod voor de groep 18-30 jaar.

Voetbalveldje in Wilhelminapark

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
Het Wilhelminapark zou veel leuker zijn met een voetbalveldje.

Maak Zeist aantrekkelijk voor bedrijven uit Utrecht/Uithof

Gesprekken Team Economie
Maak gebruik van de kansen die de overloop van Utrecht en de Uithof bieden. Kansen voor nieuwe bedrijvigheid op vrijkomende locaties Utrechtseweg. Zet hier op in, in combinatie met woningbouw voor de juiste doelgroepen. Zet in op woningbouw voor jonge gezinnen en starters. Ook sociale huur. Minder accent op huisvesting voor ouderen.


Veiligheid

Hoofdroutekaart voor de brandweer

Gesprek met medewerkers van de brandweer - 1 oktober
De medewerkers van de brandweer wensen het ontwikkelen (door gemeente en brandweer / hulpverleners) van een hoofdroutekaart. Op die kaart dienen de hoofdroutes te staan die geen (of beperkte) verkeersbelemmerende maatregelen bevatten. De uitgangspunten van een dergelijke hoofdroutekaart moet worden vastgelegd in een beleidsnotitie. Brandweer en/of hulpdiensten zouden hierover structureel in overleg met de gemeenten moeten zijn. Het betreft vergunningen en afsluitingen van wegen. Ook bij toekomstige grote projecten (advies en aansluiting) kan de kaart dienst doen.

Korte Afstandsradio voor de brandweer

Gesprek met medewerkers van de brandweer - 1 oktober
Er is behoefte aan een zogenaamde Korte Afstands Radio (KAR) Daarmee kunnen de hulpdiensten verkeerssituaties afstemmen bij een melding.  De KAR moet ook afgestemd worden met de hoofdroutekaart. Brandweerauto’s moeten voorzien zijn van technische aanpassingen als bijvoorbeeld de stoplichten. Die zijn eigendom van de gemeente en daar zijn kosten mee gemoeid.

Aanspreekpunt bij gemeente voor signalen brandweer

Gesprek met medewerkers van de brandweer - 1 oktober
Een duidelijk aanspreekpunt bij gemeente om kennis en ervaringen uit het veld door te spreken is gewenst. Niet alleen voor bijvoorbeeld een woning waar veel vuil staat en die dus brandonveilig is, maar ook waar het een vermoeden van kindermishandeling betreft etc. Op die manier voelen brandweerlieden zich gezien en serieus genomen.

Samenwerking brandweer, wijkteams en Sociaal Team

Gesprek met medewerkers van de brandweer - 1 oktober
In het kader van brandpreventie dienen panden actief bezocht te worden (particuliere en zelfstandige woningen voor zorgbehoevenden). Dit moet in samenwerking met de gemeente georganiseerd worden. Het is mogelijk dit door het Sociaal Team (Wmo) te laten doen of tijdens keukentafelgesprekken. Met de wijkteams moeten we de wijk ingaan en de veiligheid in brede zin en het leefmilieu bespreken.

Samenwerking brandweer, wijkteams en Sociaal Team

Gesprek met medewerkers van de brandweer - 1 oktober
De gemeente kan rookmelders gratis ter beschikking stellen (want die vormen voor sommigen een te grote kostenpost.

Fiets-scooterstallingen, zodat vluchtroutes vrij blijven

Gesprek met medewerkers van de brandweer - 1 oktober
In de wijk moeten er voldoende stallingen zijn voor elektrische fietsen en scootmobielen. Nu worden die in de woning of op de galerij geplaatst en dat beperkt de vluchtmogelijkheden en ze zijn bovendien brandgevaarlijk. De stallingen dienen beveiligd te zijn en voorzien van cameratoezicht.

Gereguleerde verstrekking van drugs

Gesprek met medewerkers van de brandweer - 1 oktober
In Den Dolder wordt overlast ervaren op het station en omgeving (voornamelijk drugshandel). Het verspreidt zich. Een tip aan de gemeente is gereguleerde verstrekking te onderzoeken.

Meer aandacht voor hangjongeren

Gesprek met medewerkers van de brandweer - 1 oktober
Groepsvorming en hangjongeren geven een onveilig gevoel. De gemeente en de politie zouden meer aandacht kunnen besteden aan deze groepen. Men is zich er in Den Dolder wel van bewust dat men moet accepteren dat jongeren niet verdwijnen.

Inbraakpreventiemaatregelen bij wooncomplexen voor ouderen

Gesprek met medewerkers van de brandweer - 1 oktober
In Zeist brengt de vergrijzing van de Zeister samenleving ook problemen met zich mee. Het gaat hierbij om een kwetsbare groep. In de complexen is er sprake van veel insluipers. De gemeente zou in samenwerking met pandbeheerder/verhuurder moeten zorgen voor extra beveiliging.

Overlast door garderobe en toiletten Dorpsstraat

Gesprek met medewerkers van de brandweer - 1 oktober
In de Dorpsstraat is de verkeersveiligheid verbeterd door de afsluiting in het weekend. De garderobe en toiletten zijn belangrijke voorzieningen voor bezoekers. Deze zorgen nu echter voor overlast.

Fietsstallingen bij Stan&Co

Gesprek met medewerkers van de brandweer - 1 oktober
Bij Stan&Co is er onvoldoende ruimte om fietsen te stallen. Dit geeft overlast en de locatie is moeilijker te bereiken voor hulpdiensten. Bovendien is er geen veilige vluchtweg bij brand.


Zorg voor elkaar

Laat zorgprofessionals leren van ervaringsdeskundigen

Ontbijt van Zeist in publiekshal - 2 oktober
Het zou een goed idee zijn om ex-patiënten uit de psychiatrie of bijvoorbeeld iemand die visueel gehandicapt is met professionals uit de zorg te laten praten. Met professionals worden hier bedoeld de beleidsmensen, leden Sociaal Team, CJG, etc. Op die manier kunnen zij van leren van mensen die als ervaringsdeskundigen zorg hebben genoten.


Klimaat

Betrek bomenexperts bij bomenbeheer

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
Een inwoner zou graag helder krijgen welke de betrokkenheid van bomenexperts bij bomenbeheer in Zeist is.

Rookvrij centrum en bij scholen en kinderopvang, winkelcentra en het bos

www.maaltijdvanzeist.nl
Een inwoner doet het voorstel Zeist rookvrij te maken in het centrum, rond scholen, de kinderopvang, overige winkelcentra en in het bos. Omliggende gemeenten gaan dit nu invoeren als pilot. Het zou een goed idee zijn als Zeist hier op aansluit en voorop gaat lopen!


Meedoen

Opleidingen voor uitkeringsgerechtigden

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
Er is behoefte aan hulpmiddelen om opleidingen te kunnen volgen als uitkeringsgerechtigde. Zou de RSD of de gemeente daar een rol in kunnen spelen?

Hoger onderwijs in Zeist

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
Als we hoger onderwijs in Zeist aan zouden kunnen bieden, zouden jongeren misschien niet wegtrekken uit Zeist.

Bibliotheek rond Islam

Ontbijt van Zeist, in publiekshal - 2 oktober
Een inwoner pleit ervoor een bibliotheek op te richten in de moskee, gericht op de Islam. Op die manier kan men kennis van de Islam en haar (kunst)geschiedenis opdoen.


Mobiliteit

Te veel overlast door wegwerkzaamheden

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
Er zijn verbeterslagen mogelijk voor wat betreft de overlast van wegwerkzaamheden.

Verspilling belastinggeld rond wegen en verkeer

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
Er leven vragen over de verspilling van belastinggeld voor wegen en verkeer.

Verbeteren verkeersveiligheid

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
De verkeersveiligheid kan verbeterd worden.

Verbeteren communicatie rond verkeer

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
Communicatie rond verkeerswerkzaamheden kan beter.

Meer parkeermogelijkheden bij de L-flat

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
Meer parkeergelegenheid bij L-flat in Vollenhove is noodzakelijk.

Parkeren goedkoper in Zeist

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
De parkeerkosten in Zeist worden als hoog getaxeerd. Omliggende gemeenten zijn goedkoper.

Maak Zeist parkeervriendelijk en bereikbaar

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
Het beleid rond parkeren en bereikbaarheid jaagt mensen (klanten) weg uit Zeist. Dus moeten we ons niet blind staren op betaald parkeren en autovrij of autoluw maken. Dit is namelijk niet realistisch in Zeist.


Economie

Tegengaan paracommercie

Gesprek
Stringenter handhaven op para-commerciële (alcohol) verkoop in sportkantines, etc. Deze vorm van verkoop is oneerlijke concurrentie voor de horeca.

Leegstandcoördinator

www.maaltijdvanzeist.nl - 3 oktober
Het centrum gaat veel mensen aan. Daarom lijkt het zinvol een leegstand-coördinator aan te stellen. Iemand die geheel onafhankelijk partijen gaat zoeken die bij gaan dragen aan een vitaal centrum. Iemand die in gesprek gaat met de vastgoedeigenaren als de huurprijzen niet marktconform zijn of als ondernemers in wurgcontracten zitten. Er is behoefte aan regie en visie. Op die manier zal het centrum snel compacter en aantrekkelijker kunnen worden.

Visie op retail ontwikkelen

Gesprek
Zorg voor een visie op retail én houd hier vervolgens aan vast.

Concentreer winkel vanuit aanloopstraten

Gesprek
Concentreer de winkels vanuit de aanloopstraten in de Slotlaan. Transformeer leegkomende winkels in aanloopstraten niet naar horeca maar naar woningen. Beperk nieuwe horeca in het centrum. Er is nu meer dan voldoende horeca. Meer horeca is niet de oplossing voor de leegstand in het centrum.

Meer aandacht voor ZZP-ers

Gesprek
De gemeente moet meer aandacht aan zzp-ers besteden. Bijv. door geen onnodige kwalificatie-eisen bij aanbestedingen te stellen. Koop meer lokaal én bij meer bij zzp-ers. Dat betaalt zich terug omdat zzp-ers vaak sterk in de samenleving geworteld zijn.

Minder regels rond ondernemen

Gesprek
Regels en procedures staan het ondernemen in de weg. Als voorbeeld is genoemd het BBZ-traject. Door de lange procedure gaat veel tijd en geld verloren.

Netwerkvorming bij bedrijven Zeist stimuleren

Gesprek
De gemeente moet netwerkvorming in het bedrijfsleven versterken. Bijv. tussen zzp-ers, het MKB en de grote bedrijven. De gemeente als verbinder en netwerktrekker.


Financiën

Geen inbreng


Goed bestuur

Zichtbaarheid raad verbeteren

Open Huis gemeentehuis - 1 oktober
De zichtbaarheid van de raad zou verbeterd kunnen worden door het benutten van digitale middelen.

Alle informatie openbaar en toegankelijk

www.maaltijdvanzeist.nl - 1 oktober
Voor een werkelijk democratisch bestuur is het noodzakelijk dat er niets meer geheim wordt verklaard en alle documenten openbaar en toegankelijk zijn.

Burgerparticipatie: meer dan lekkere worst

www.maaltijdvanzeist.nl - 1 oktober
Burgerparticipatie moet meer zijn dan een lekkere worst die de inwoner wordt voorgehouden. Goed bestuur in een betrokken samenleving moet meer inhouden dan alleen het beschouwend meekijken naar de interactie met inwoners bij projecten in de gemeente Zeist. Geleidelijk aan is het begrip ‘inspraak’ in de vergetelheid geraakt en worden de burgers onder het mom van een informatiebijeenkomst zoet gehouden. Burgerparticipatie is de laatste tijd het nieuwe woord om de inwoners de gelegenheid te geven interactief deel te nemen aan projecten van de gemeente. De vraag rijst hoe en in welke mate hebben de inwoners hierbij de gelegenheid om daadwerkelijk wijzigingen in een bepaald project aan te brengen Wordt aan de uitkomsten van een interactief proces een raadgevende of een bindende status toegekend?


Overig

Bereikbaarheid gemeente: daadwerkelijk terugbellen

Open Huis gemeentehuis, 1 oktober
De bereikbaarheid van het KCC zou positiever ervaren worden als men terug gebeld wordt wanneer dat toegezegd is. Dit kan beter.


Terug naar begin pagina