Welke verbeteringen zou je voor dit thema graag zien in je straat, buurt of wijk

Nynke Stiphout (forum en platform beheerder) 03-12-2018 16 reacties

Met dit thema bedoelen we de verkeer(-sveiligheid).

Reageren

16  reacties

Anoniem 30-12-18 om 11:08

Het kruispunt Weteringlaan - Couwenhoven (1002 en 4102) is niet veiliger geworden na de upgrade van de Weteringlaan. Op dit verhoogde kruispunt kun je lekker hard doorrijden, vooral als je naar beneden komt rijden, uit de richting van winkelcentrum de Clomp. Dat in combinatie met de bushalte vlak bij dit kruispunt maakt het onveilig. Ook om de Weteringlaan hier over te steken naar bijvoorbeeld de busahlte of de glasbak.
En als tweede punt de Weteringlaan bij De Sluis. Mag je daar nou 30 of 15 km? En welke kant op geldt dat dan? Dat is onduidelijk.

Ferdinand 22-12-18 om 16:41

Regelmatig dolen er bezoekers en bezorgers door de wijk die een adres niet kunnen vinden. Het systeem is ook gebruiksonvriendelijk. Dit is niet terug te draaien. Maar er kunnen wel borden komen, die groter en duidelijker zijn.

Michel de Vries 19-12-18 om 20:11

Wij wonen in Couwenhoven ter hoogte van de 41 nummers. Wij zien toch wel wat punten ten aanzien van de verkeersveiligheid waar wel verbetering mogelijk is.

1. Wij wonen met onze achtertuin aan de Weteringlaan. Wij maken dagelijks mee hoe hard hier gereden wordt. Zeker het eerste stuk naar de eerste kruising toe. Hierdoor is het heel lastig om de weg over te steken omdat de snelheid van het aankomende verkeer niet in te schatten is. Het verkeer komt hier met vaak hoge snelheid uit de richting van Brugakker. Regelmatig zien we dat het maar net goed gaat en ervaren we zelf ook dat je hier snel de mist in gaat bij het oversteken.

2. Het ontbreken van veilige oversteekplaatsen om de Weteringlaan over te steken is ook heel lastig. Wij steken regelmatig met onze twee jonge kinderen de weg over. Er is nergens meer een veilige locatie om dit te doen.

3. De snelheid van verkeer in onze wijk. Omdat wij vooraan in de wijk wonen zien wij dagelijks veel verkeer vanaf de Weteringlaan onze wijk in komen met een behoorlijk tempo. Verderop in Couwenhoven is vorig jaar een drempel aangelegd richting de weilandweg. Een dergelijke drempel zou juist bij de inrit naar de wijk moeten liggen. Al was het maar om even duidelijk te maken dat je hier een 30 kilometer zone in gaat. Het is voor jonge kinderen gewoon niet veilig om op straat te spelen. Dezelfde snelheid zien we bij mensen die onze straat in rijden om naar de parkeerplaatsen te rijden. Dit gaat vaak met zo'n hoge snelheid dat wij ons erover verbazen dat het zo vaak goed gaat.

Kortom vanuit ons oogpunt zijn er nog wel wat verbeteringen aan te brengen waardoor de verkeersveiligheid in onze wijk zal worden vergroot.


Esther Moors 18-12-18 om 13:06

Dank je wel Ronald voor je uitgebreide reactie. Inderdaad a-sociaal verkeersgedrag kun je alleen ontmoedigen. Snelheidsdisplays kunnen daarbij helpen.
Wel blijkt uit onderzoek dat als deze té lang hangen het effect weer minder wordt. Alle opmerkingen over de Weteringlaan geef ik door aan de verkeerskundige die ook betrokken is bij het project.
Wat betreft het parkeren maak je ook een interessante analyse. En legt de vinger op de zere plek. Hoeveel ruimte willen wijkbewoners maken voor parkeerruimte en hoe behoudt je toch aantrekkelijk groen. Wat dat is een van de kwaliteiten van de wijk1

Ronald de Jong 18-12-18 om 12:38

T.a.v de Weteringlaan:
De Weteringlaan is vorig jaar opnieuw ingericht en voorzien van nieuw asfalt en rode kruispuntplateaus (niet in klinkers maar in asfalt) . Hierbij is onder andere rekening gehouden met het openbaar vervoer, hulpvoertuigen en aanvullend openbaar vervoer. Er zijn géén verkeersdrempels aangelegd omdat de Weteringlaan de functie heeft van wijkontsluitingsweg (max 50 km per uur). Deze functie ligt vast in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Verkeersdrempels veroorzaken vaak geluidsoverlast en trillingshinder. Daar is in het recente verleden in de oude situatie door verschillende bewoners over geklaagd. Het inrichten van een 30 km per uur gebied, zou betekenen, dat er steile verkeersdrempels nodig zijn om deze lagere snelheid af te dwingen. Bovendien zou de regel 'Verkeer van Rechts, heeft voorrang' gelden. Ik denk niet dat het gelet op de functie van de Weteringlaan en de relatief hoge verkeersinteit van circa 5.000 motorvoertuigen verantwoord is. Over dit plan is uitvoerig overleg gevoerd met de bewoners in het kader van een inspraakprocedure. Ik ben daarbij betrokken geweest, vandaar deze informatie. Het merendeel van de verkeersdeelnemers houdt zich aan de maximum snelheid is mijn indruk. A sociaal verkeersgedrag, daar kun je je wegenstructuur niet op inrichten. Ben wel voorstander van het langdurig plaatsen van een snelheidsdisplay. Dus, geen wijzigen aanbrengen en de bestaande voorrangsregeling handhaven.
T.a.v. het parkeren
Bij het ontwerpen van de wijk Couwenhoven begin jaren '70 van de vorige eeuw, is uitgegaan van aanmerkelijke lagere parkeernormen dan thans worden gehanteerd i.c. de praktijk is. Indien iedereen de auto in de daarvoor bestemde (gemarkeerde) parkeervakken zou parkeren, zou er vanaf dat moment een groot tekort aan parkeerplaatsen ontstaan. Ik schat dat circa 40-50 % van alle auto's op niet officiële parkeerplaatsen staan. Dat zou eens onderzocht kunnen worden. Dankzij deze mogelijkheid kunnen bewoners hun auto nog kwijt. Liefs in het zicht en vóór de deur (sociale veiligheid). Indien men/sommigen deze vorm van parkeren ongewenst of onveilig vindt (Weilandweg) zullen er vervangende parkeerplaatsen moeten worden aangelegd. Deze ruimte ontbreekt, tenzij men daar openbaar groen voor wil opofferen. Garages aan bijvoorbeeld de Weilandweg (maar ook elders in de wijk) worden meestal niet voor dat doel gebruikt. Op zich zou dat wel de parkeerdruk verlichten, maar dat kun je niet afdwingen. Derhalve ben ik voorstander om de huidige wijze van parkeren, die verre van ideaal is, te handhaven. De ingrepen in het groen zouden anders veel te groot zijn terwijl er gelijkertijd een toch nog aanzienlijk tekort aan parkeerplaatsen zou blijven bestaan. Uiteraard zijn kleine aanpassingen mogelijk, zoals het aanpakken van het hinderlijk parkeren in de bochten van sommige straten en het dubbel parkeren voor haaks gelegen parkeerplaatsen. Dat is volgens mij goed oplosbaar door het instellen van parkeerverboden (gele strepen).

Anoniem 14-12-18 om 9:37

Ik zou graag de verkeersveiligheid willen verbeteren langs het 'wandelpad/stoep' langs de voordeuren in Couwenhoven (dus parallel aan de weilandweg). Een ideaal pad voor de kinderen om van speeltuin naar speeltuin te gaan (hier thuis echt een feestje om alle leuke nieuwe speeltuinen te bezoeken), ivm de snelheid en het verkeer laat ik mijn kinderen niet langs de weilandweg gaan. Maar als het huizenblok stopt moet er worden overgestoken naar de speeltuin. Hier staan wel (bruine) paaltjes, maar het is voor aankomende auto's totaal niet duidelijk dat er mensen / kinderen kunnen oversteken. Een zebrapad zou heel fijn zijn! Zodat er een veilige route is voor de kinderen, van speeltuin naar speeltuin, zonder steeds onveilig te hoeven oversteken.

Esther Moors 13-12-18 om 16:15

Inderdaad in woonwijken wordt meestal niet gestrooid bij gladheid of sneeuwval. Op doorgaande wegen wel. Dit omdat zout goed ingereden moet worden, en er te weinig verkeer is in de woonwijken dit goed te laten gebeuren. Samen de stoep voor het huis sneeuwvrij houden helpt in ieder geval in uw directe woonomgeving.
Meer informatie vindt u hier; https://www.zeist.nl/inwoner/parkeren-en-bereikbaarheid/werk-aan-de-weg/gladheid-en-strooiroutes/

Esther Moors 13-12-18 om 16:09

Dank je wel Mirthe voor je aanvullingen. Het is duidelijk dat rondom parkeren en verlagen van de snelheid nog verbeteringen mogelijk zijn.

Anoniem 13-12-18 om 15:37

In de winter wordt er niet gestrooid in de wijk. Zelfs niet op de doorgaande weilandweg. Dit zorgt voor onveilige situaties. Het is soms bijna onmogelijk er nog te rijden door sneeuw en ijs. Omdat er veel ouderen in de wijk wonen is het ook vragen om valverwondingen op deze manier.
Bij sneeuwval lijkt het me daarom zeer wenselijk als in ieder geval de doorgaande weg sneeuwvrij gemaakt wordt.

Mirthe Bense 13-12-18 om 15:16

Op de weg langs het weiland wordt te hard gereden. Kinderen kunnen hierdoor niet veilig spelen. Drempels of andere snelheidsbeperkende maatregelen zijn welkom. Helemaal ideaal zou een aparte strook of stoep zijn langs de weilandweg waar veilig gelopen kan worden.
De bocht aan het einde van de weilandweg is erg onveilig. Totaal geen overzicht daar.
De stoepen lopen sowieso wat onlogisch in de wijk. Soms stoppen ze ineens waardoor je de weg moet oversteken.
De parkeervakken achter de huizen zijn onlogisch aangelegd. Wanneer er geparkeerd wordt door bezoek, staan ze zomaar voor het huis van de buren. Waar makkelijk twee auto's kunnen staan aan de achterzijde bij de garages, is nu een enkel parkeervak aangelegd.

Esther Moors 11-12-18 om 10:38

Spelende kinderen en auto's gaat nooit goed samen. Fijn dat jullie meedenken over oplossingen. Kan een van jullie eens een foto maken van de parkeersituatie in de avond. Je mag die mailen naar zeist@zeist.nl
Hebben een concreet voorbeeld om door te geven aan het bureau wat aan het schetsontwerp gaat werken.

Wojtek 10-12-18 om 16:02

Behalve de Weteringlaan gaat het inderdaad ook om het terugdringen van snelheid binnen de buurten. Op dit moment worden de binnenwegen enkel als toegangswegen gezien en er wordt vaak te hard gereden. De ruimte wordt gedeeld met kinderen die hier proberen te spelen maar zonder toezicht is dit niet te doen. De 90 graden bochten helpen daar ook niet bij. Plus überhaupt de overvolle straat, auto's staan aan het einde van de dag echt overal. Er zou gezocht moeten worden naar een oplossing waarbij in de buurten de toegangsweg veilig gedeeld wordt tussen de verschillende gebruikers. En 15 km/u max ipv 30 van nu.

Monique van Hoof-Baas 10-12-18 om 13:30

V.w.b. de verkeersveiligheid in de wijk zou ik het volgende willen meegeven:
- de snelheid op de Weteringlaan dient eruit te worden gehaald, het lijkt soms wel een racecircuit, wat onveilig is voor mensen (spelende kinderen) en dieren.
- De snelheid in de wijk zelf dient te worden geminimaliseerd. Kinderen kunnen amper nog buiten spelen. Het liefst zie ik maatregelen welke de snelheid zullen verlagen (in de vorm van een woonwijk-constructie, drempels, etc).

Wojtek 09-12-18 om 22:40

Maatregelen nemen om de snelheid op de Weteringlaan te verminderen. Over de verhoogde kruispunten rij je met gemak 60 of zelfs sneller en dat doen velen vooral 's ochtends vroeg en 's avonds laat als het relatief leeg is. Het zou fijn zijn als zo'n 'U rijdt ...' elektronisch bord geplaatst zou kunnen worden waarop snelheid afgelezen kan worden (ergens tussen de Waterigeweg en bushaltes Couwenhoven). Dit zie je op meerdere plaatsen in Zeist. Snelheid beperken zou ook kunnen door rechts voorrang te geven vanuit de woonwijken. Er komen steeds meer gezinnen met jonge kinderen in de wijk en dan is deze weg niet de veiligste om in je buurt te hebben. De snelheid aanpakken zou goed helpen.

RRvW 07-12-18 om 19:25

Parkeren buiten de vakken aanpakken. De weg in de wijk wordt dan zo onoverzichtelijk dat spelende kinderen niet meer goed zichtbaar zijn. Sommige parkeerders geven aan dat ze juist zo parkeren om de doorgang te blokkeren en de snelheid er uit willen halen waardoor spelende kinderen beschermd worden.

Anton Hopmans 07-12-18 om 16:28

Graag zou ik een zebrapad op de Weteringlaan zien ter hoogte Couwenhoven 90. Komend vanuit de wijk is het trottoir aan de overzijde van de Weteringlaan. Een zebrapad kan helpen veilig over te steken.